محفل افتتاح افغان جیو پورتال

محفل افتتاح افغان جیو پورتال

مورخ 4 حمل 1397

هوتل پارک ستار، کابل

در محفل که بدین مناسبت از طرف ادارۀ مرکزی احصائیه تدویر یافته بود مشاور ارشد رئیس جمهور در امور منابع زیربنا و تکنالوژی معلوماتی، رئیس و هیئت رهبری ادارۀ مرکزی احصائیه، رئیس بانک انکشاف آسیایی، معین مسلکی وزارت اقتصاد، رئیس عمومی سیستم معلوماتی وزارت صحت عامه، مشاور تخنیکی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، روسا و مسئولین بخش سیستم معلومات جغرافیائی وزارتها و ادارات و تیم شرکت بریتانیائی  ALCIS، اشتراک داشتند.

محفل با تلاوت آیات چند از قرآن مجید آغاز گردید.

بعدا" محترم احمد جاوید رسولی رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه ضمن خوش آمدید باشتراک کننده گان محفل در ارتباط با موضوع صحبت نموده گفتند. سیستم معلومات جغرافیائی که قبلآ نسبت ناهماهنگی با هزینه هنگفتی در نهاد های مختلف دولتی کشور ایجاد گردیده بود نمیتوانست معلومات جغرافیائی را از یک منبع واحد غرض استفاده در طرح پالیسی ها و برنامه های انکشافی دولت و بخاطر جلب حمایت مالی و تخنیکی دونر ها و موسسات بین المللی، بدسترس قرار دهد. بتاسی از هدایت جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در جهت ایجاد یک منبع واحد برای جمع آوری و ارائه معلومات جغرافیائی در کشور، وزارت های زراعت، آبیاری و مالداری، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، ادارۀ مرکزی احصائیه و همکاران بین المللی تقریبا" مدت یکسال بالای این سیستم کار نمود و گزارش آن به مقام عالی ریاست جمهوری ارائه گردید که بعد از تحلیل همه جانبۀ موضوع تصمیم اتخاذ شد تا تمام سیستم های جغرافیائی بایئست از یک منبع واحد اداره گردد و این مسئولیت را بدوش ادارۀ مرکزی احصائیه بمثابه یگانه منبع جمع آوری، پروسس و نشر ارقام در کشور، واگذار گردید.

همچنان رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه به ایجاد ساختار معاونیت سیستم معلومات جغرافیائی در تشکیل این اداره اشاره نموده گفت که ایجاد این سیستم در ادارۀ مرکزی احصائیه در جهت همآهنگی و ارائه معلومات از یک منبع واحد، جلوگیری از تناقض و ایجاد سیستم های موازی، جلوگیری از سرمایه گذاری های بیمورد در زمینه و دسترسی آسان و شریک ساختن معلومات، کمک خواهد کرد و ادارۀ مرکزی احصائیه بخاطر تطبیق و کارکرد این سیستم رول هماهنگ کنندۀ را در کشور بازی خواهد کرد و تقاضا داریم تا تمام ادارات ذیربط در زمینه همکاری بی شایبه نمایند.

بعدا" معاون بانک انکشاف آسیائی بنوبه خویش پیرامون موضوع صحبت نمود و در ضمن ابراز همکاری در زمینۀ غنی سازی سیستم معلومات جغرافیائی در کشور، ایجاد این سیستم را به ادارۀ مرکزی احصائیه و همکارانشان تبریک عرض نمود.

سپس محترم علی ولی مشاور تخنیکی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ضمن صحبت شان به پس منظر سیستم معلومات جغرافیائی در کشور اشاره نموده گفتند، قبلا" سیستم جغرافیائی مثل یک خواب بوده اما عملا" وجود نداشت. امروز ما خوشبختانه شاهد ایجاد عملی سیستم معلومات جغرافیائی و آن هم در یک مرکز واحد هستیم که این پیروزی را به تمام ادارات ذیربط و بخصوص ایجاد آن به ادارۀ مرکزی احصائیه تبریک عرض می نمائیم و خواهان همکاری تمام ادارات ذیربط در این عرصه می باشیم.

بعدا"محترم داکتر محمدهمایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور منابع زیربنا و تکنالوژی معلوماتی صحبت نموده گفتند، سرمایه گذاری های که به پیمانۀ وسیع در این بخش صورت گرفته قبلا" در هیچ بخش دیگری صورت نگرفته است، اما باوجود همین مصارف گزاف سیستم منظمی وجود نداشت و ضرورت آن احساس میگردید تا یک جیو پورتال واحد ترتیب گردد. موجودیت جیوپورتال ها در هر کشور از اهمیت بسزای برخور دار است و در تمام دنیا بالای جیوپورتال ها سرمایه گذاری زیاد صورت میگیرد. من بسیار خوشحال هستم  که در محفل بسیار مهم یعنی افتتاح جیو پورتال افغان اشتراک دارم و این پیروزی را به رئیس و هیئت رهبری ادارۀ مرکزی احصائیه تبریک میگویم.

هکذا، در جریان محفل پرزنتیشن مربوط به شیوۀ کارکرد افغان جیوپورتال توسط تیم شرکت بریتانیائی ALCIS به حاضرین ارائه گردید.

در اخیر، کار ورکشاپ توسط محترم حسیب الله موحد معاون مسلکی ادارۀ مرکزی احصائیه ارزیابی گردید و محفل با ابراز تشکری از اشتراک کننده گان توسط محترم احمد جاوید رسولی رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه خاتمه یافت.