محفل تهداب گذاری تعمیر مرکز تحقیق و آموزش احصائیوی ادارۀ مرکزی احصائیه در محوطۀ پوهنتون کابل

محفل تهداب گذاری تعمیر مرکز تحقیق و آموزش احصائیوی ادارۀ مرکزی احصائیه

در محوطۀ پوهنتون کابل

14حمل 1397

سنگ تهداب تعمیر مرکز تحقیق و آموزش احصائیوی ادارۀ مرکزی احصائیه قبل از ظهر امروز طی محفلی توسط محترم پوهنیار احمد جاوید رسولی رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه و محترم پوهنیار حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی در محوطۀ پوهنتون کابل گذاشته شد.

 محفلی که بدین مناسبت در پوهنتون کابل به اشتراک محترم احمد جاوید رسولی رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه و هیئت رهبری اداره، محترم پوهنیار حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی، عدۀ از استادان و محصلین پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل تدویر یافته بود با تلاوت آیات چند از قرآن مجید و پخش سرود ملی کشور آغاز گردید.

بعدا" محترم پوهنیار حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و مشاور رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی ضمن با اهمیت شمردن این مرکز تشریف آوری هیئت رهبری ادارۀ مرکزی احصائیه و سایر اشتراک کننده گان را در محفل خیر مقدم گفته افزودند، اعمار تعمیر این مرکز تحقیقی و آموزشی از جانب ادارۀ مرکزی احصائیه یک فرصت خوب جهت اجرای کارهای عملی و تحقیقات علمی برای محققین، استادان و محصلان پوهنتون های کشور میباشد که در آینده میتوانند با استفاده از امکانات موجود آن در مورد شیوه های مختلف جمع آوری، تحلیل و تجزیه ارقام و سایر موضوعات احصائیوی و همچنان در مورد دسترسی بهتر به ارقام  و آمار ادارۀ مرکزی احصائیه معلومات حاصل نمایند.

سپس، محترم پوهنیار احمد جاوید رسولی رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه باالنوبه در مورد مبرمیت ایجاد مرکز تحقیقاتی و آموزشی در ساختار تشکیلاتی ادارۀ مرکزی احصائیه و اهمیت اعمار تعمیر آن برای محصلان کشور و سایر پژوهشگران صحبت نموده افزودند، اهمیت این مرکز در این است که با استفاده از امکانات آن شمار زیادی از ضروریات استفاده کننده گان ارقام منجمله محققین، پالیسی سازان، استادان و محصلان پوهنتون های کشور مرفوع شده و می توانند بطور مجانی از تمامی تسهیلات این مرکز استفاده نمایند. همچنان میتوانند نتایج تحقیقات مربوطه را بخاطر توسعه و پیشرفت فعالیت های احصائیوی و تقویت سیستم احصائیوی در کشور و تجارب خویش را در مورد معرفی میتود های جدید سنجش های محاسبات ملی و احصائیوی و استفاده از تکنالوژی روز در زمینه با این اداره شریک سازند تا در آینده از آن استفادۀ عملی صورت گیرد.

قابل یاد آوری است که این تعمیر در محوطۀ پوهنتون کابل در جوار تعمیر پوهنځی اقتصاد این پوهنتون به مساحت 122 مترمربع در چهار طبقه به طور پخته و اساسی توسط شرکت ساختمانی Faster Structure به هزینۀ مبلغ ۱۶٫۰۱ میلیون افغانی در مدت یکسال از بودجۀ انکشافی ادارۀ مرکزی احصائیه اعمار میگردد.