تدویر ورکشاپ یک روزه آموزشی قانون اجراات اداری !

 

 تدویر ورکشاپ یک روزه آموزشی قانون اجراات اداری !

بمنظور تحقق هدایت فقره 1 ماده 3 مصوبه شماره 20 مورخ 13/12/1396 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ، برنامه آموزشی تحت عنوان قانون اجراات اداری را به تاریخ 18/1/1397 به کارکنان این اداره تدویر گردید تا در اجراات کاری روز مره شان مورد استفاده قرار دهند.