گزارش از برگزاری برنامه آگاهی دهی دو روزه قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال

گزارش از برگزاری برنامه آگاهی دهی دو روزه قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال

      آمریت جندر اداره ملی احصائیه و معلومات برنامه ی آگاهی دهی قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال را بتاریخ 5 و 6 سرطان سال 1397 برای 40 تن از کارمندان طبقه اناث و ذکور این اداره برگزار کرد . در ابتدا برنامه با تلاوت آیاتی چند از کلان الله مجید توسط یکی از اشتراک کننده گان این محفل آغاز گردیده بعداٌ طبق اجندای ترتیب شده ، برنامه متذکره توسط میرمحمد کاظم حبیبی معــــاون مــالــــــی واداری اداره ملی احصائیه و معلومات افتتاح شد. بعد از معرفی شاملین ورکشاپ در رابطه با تدویر و نیاز تدویر همچو برنامه ها جهت آگاهی عامه محترم صلاح الدین فیضی مربی توظیف شده وزارت محترم امور زنان توضیحات لازم ارائه نمودند .

  در نخستین روز برنامه محترم فیضی روی موضوعات ذیل :

1- معرفی قانون منع ازار و اذیت زنان و اطفال.

2- مبنای قانون منع ازار و اذیت زنان و اطفال .

3- اهداف قانون منع ازار و اذیت زنان و اطفال

4- توضیح اصطلاحات قانون منع ازار و اذیت زنان و اطفال

5- تداویر وقایوی در قانون منع ازار و اذیت زنان و اطفال.

معلومات ارائه نموده و بحث های آزاد و همه جانبه در رابطه با موضوع میان شاملین برنامه صورت گرفت که این خود علاقه مندی اشتراک کننده گان را به تدویر برنامه آشکار میسازد . 

دومین روز این ورکشاپ نیز با مروری به موضوعات روز قبل آغاز گردیده و طبق اجندای ترتیب شده به ارائه موضوعات ذیل پرداخته شد :

- احکام جزایی قانون منع ازار و اذیت زنان و اطفال.

-  کمیسیون های منع ازار و اذیت زنان و اطفال.

و ارائه معلومات در رابطه با بخش های اول ، دوم و سوم قانون منع ازار و اذیت زنان و اطفال . بعد از بحث ها و ابراز نظر ها در رابطه با موضوعات برنامه متذکره ، ورکشاپ دوروزه جمع بندی و مثبت ارزیابی گردیده که اشتراک کننده گان برنامه تدویر همچو برنامه ها را جهت آگاهی عامه خیل مفید و ممد خوانده و خواستار برگزاری برنامه ها در آینده نیز گردیده اند .