محفل بزرگداشت از 8 مارچ روز جهانی زن در ادارۀ مرکزی احصائیه برگزار گردید.

محفل بزرگداشت از 8 مارچ روز جهانی زن در ادارۀ مرکزی احصائیه برگزار گردید.
 در آغاز محفل جناب محترم شیر محمد جامی زاده سرپرست ادارۀ مرکزی احصائیه در مورد مقام والای زن در جوامع بشری و حقوق آنها از نظر ارشادات دین مبین اسلام صحبت نموده افزود، دولت جمهوری اسلامی افغانستان متعهد است تا سطح دانش زنان را در سطوح مختلف بالا ببرد ولی این بر زنها است تا بخاطر احراز پست های بلند تصمیم گیری خود را با کسب دانش مسلکی و تخصصی در جامه مطرح ساخته و به مدارج عالی پیشرفت نائل آیند.
متعاقبآ محترمه خانم فوزیه حبیبی معین مالی و اداری وزارت امور زنان صحبت نمود و 8 مارچ را یک روز تجدید پیمان و تعهد از موقف زن در جوامع بشری وانمود کرد واز زنان خواستند تا در جهت اعتلا و پیشرفت کشور دوشادوش هموطنان عزیز خود بایستند و از فرصت های بدست آمده استفادۀ اعظمی نمایند.
محفل با توزیع تحایف به یکتعداد زنهای پیشتاز این اداره که در اجرای وظایف از خود شایستگی نشان داده بودند خاتمه یافت