برگزاری ورکشاپ تعقیبی مشترک ادارۀ مرکزی احصائیه و وزارت امور زنان در مورد یافته های ارزیابی واحدهای احصائیه جندر

برگزاری ورکشاپ تعقیبی مشترک ادارۀ مرکزی احصائیه و وزارت امور زنان در مورد یافته های ارزیابی واحدهای احصائیه جندر
26 حوت 1393
ورکشاف تعقیبی مشترک ادارۀ مرکزی احصائیه و وزارت امور زنان در مورد یافته های ارزیابی واحدهای احصائیه های جندر باحضور سرپرست ادارۀ مرکزی احصائیه، معین مسلکی و سرپرست وزارت امور زنان و معاون ادارۀ زنان سازمان ملل متحد صبح امروز افتتاح شد.
محفل با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید آغازیافت. سپس محترم شیرمحمد جامی زاده سرپرست ادارۀ مرکزی احصائیه ضمن خوش آمدید به اشتراک کننده در مورد اهمیت تدویر این ورکشاپ صحبت نموده گفتند، طوریکه شما آگاهی دارید از مجموع نفوس افغانستان 49 فیصد آنرا زنان تشکیل می دهد. با وجود تلاش های دولت افغانستان و تطبیق پلان ملی تقویت زنان وزارت امور زنان در راستای تقویت موقف زنان، ارتقای ظرفیت و سهم گیری آنان در سطوح تصمیم گیری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ، نتائج سروی مشارکت زنان و مردان در تصمیم گیری سال 1392 که از طرف این اداره  مورد اجرا قرار گرفته نشان میدهد که سهم زنان در تصمیم گیری 9 فیصد بوده و این رقم نمایانگر آن است که مشارکت زنان در سطوح تصمیم گیری هنوز هم در سطح پائین قرار دارد. به گفته آقای جامی زاده عوامل عمده ایکه مشارکت زنان در سطوح تصمیم گیری را تحت شعاع قرار می دهد، پائین بودن سطح دانش مسلکی و تخصصی طبقه اناث است که از تحصیلات عالی برخوردارنیستند و هم چنان موانع و چالش های چون فرهنگی و کلتوری مسلط در جامعه باعث می گردد مشارکت زنان در این سطوح کمرنگ باشد.
هم چنان موصوف در جریان صحبت خویش از همکاریهای نزدیک وزارت امور زنان با ادارۀ مرکزی احصائیه در جهت تدویر هم  چون ورکشاپ ها به خاطر ارتقای ظرفیت کارمندان احصائیوی و تقویت هماهنگی بین نهادهای دولتی و هم چنان از کمک های تخنیکی ادارۀ زنان سازمان ملل متحد ابراز سپاسگزاری نمودند و از اشتراک کننده ها خواستند تا با اشتراک فعال خویش و با ارائه نظریات و پیشنهادات شان در جهت بهبود جمع آوری احصائیه جندر سهیم شوند.
سپس محترمه مژگان مصطفوی معین مسلکی و سرپرست وزارت امور زنان در مورد اهمیت این ورکشاپ که به تعقیب ورکشاپ قبلی در زمینه، ایجاد گردیده است صحبت کرده افزود، طرح پالیسی ها و ارزیابی برنامه ها در جهت تقویت احصائیه های جندر، ارقام و معلومات احصائیوی یک رکن مهم و اساسی را تشکیل می دهد و به اساس همین ارقام دست داشته مربوط جندر می توانیم چالش ها را در زمینه تشخیص نموده و راه های حل برای آن جستجو نمود.
به گفته خانم مصطفوی به همین منظور وزارت امور زنان پلان ملی زنان را شش سال قبل ترتیب نموده که اهداف مهم آنرا تقویت موقف زنان، بلند بردن سطح دانش مسلکی و سهم گیری زنان در تصمیم گیری های حیات اقتصادی و سیاسی تشکیل می دهد که تدویر ورکشاپ امروزی به خاطر شناسایی چالش ها و راه های حل آن بخاطر جمع آوری هرچه بهتر احصائیه جندر به تفکیک اجزا و ارائه آن غرض استفاده در پلان گذاری موئد این ادعا است.
متعاقباً خانم پمیلا فاطمه حسن معاون رئیس ادارۀ زنان سازمان ملل متحد در مورد اهمیت ورکشاپ و احصائیه جندر صحبت نموده گفتند: جمع آوری ارقام یک کار پرمشقت است که ادارۀ مرکزی احصائیه این کار را قبلاً نیز به خوبی انجام داده است و با در نظر داشت اینکه ارقام و معلومات که بدون استفاده باقی بماند اهمیت و معنی ندارد موضوع مهم این است که بخاطر داشتن یک تصویر کلی و برجسته از وضعیت موضوع مورد هدف ارقام و معلومات مشخص در دسترس داشته باشیم تا بتوانیم برویت آن چالش ها را تشخیص داده و در جهت رفع آن گام عملی برداریم. احصائیه جندر که اساس مهم برای طرح پالیسی و تطبیق پلان در خصوص جندر تشکیل می دهد از اهمیت به سزای بر خوردار است و به خاطر رسیدن به این هدف لازم است تا هماهنگی بین ادارات و نهاد های دولتی در قسمت ارائه احصائیه جندر به میان آمده و تقویت گردد که در این راستا ادارۀ زنان سازمان ملل متحد کمافی السابق   با ادارۀ مرکزی احصائیه و وزارت امور زنان در آینده نیز برنامه های حمایت مالی و تخنیکی خویش را ادامه خواهند داد.
این ورکشاپ که مسئولین واحدهای احصائیوی وزارت ها و ادارات مستقل دولتی در آن اشتراک دارند برای مدت دو روز ادامه پیدامی کند و طبق اجندا طی گروپهای کاری در ارتباط با جمع آوری احصائیه جندر و ارائه آن به ادارۀ مرکزی احصائیه صحبت و تبادل نظر صورت می گیرد.