جلسۀ کمیتۀ رهبری سروی های عاید و مصرف خانوار و نیروی کار

جلسۀ کمیتۀ رهبری سروی های عاید و مصرف  خانوار و نیروی کار

مورخ 20 سنبله 1397/ 11 سپتمبر 2018

ساعت 9 قبل از ظهر

تالار جلسات معاونیت مسلکی ادارۀ ملی احصائیه و معلومات

جلسۀ کمیتۀ رهبری سروی های عاید و مصرف خانوار و نیروی کار قبل از ظهر امروز تحت ریاست جناب محترم پوهنمل حسیب الله موحد معاون مسلکی ادارۀ ملی احصائیه و معلومات در تالار جلسات معاونیت مذکور دایر گردید. در این جلسه نماینده گان با صلاحیت نهاد های ذیربط دولتی، موسسات ملل متحد و سازمانهای بین المللی که به حیث اعضای این کمیته تعیین گردیده، اشتراک داشتند.

جلسه با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید اغاز یافت.

بعدآ معاون مسلکی ادارۀ ملی احصائیه و معلومات ضمن خوش آمدید به اشتراک کننده گان جلسه در مورد سروی قبلی ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری که از سال 2007 به اینطرف و اخیرآ تحت نام سروی وضعیت زنده گی در افغانستان در سال 2016 توسط ادارۀ ملی احصائیه و معلومات اجرا گردید، معلومات ارائه نموده گفت:  چهار دورۀ سروی مذکور که به حمایت مالی اتحادیۀ اروپا و به همکاری موسسات ملل متحد چون پروگرام غذائی جهان و صندوق اطفال ملل متحد توسط این اداره مورد اجرا قرار گرفت در مورد تحلیل ارقام آن ICON همکاری همه جانبه نموده که از حمایت مالی و همکاری های تخنیکی آنها ابراز امتنان می گردد.

موصوف همچنان به تداوم سروی اشاره نموده افزود که بنابر بزرگ بودن سروی نسبت شاخص های زیاد شامل در پرسشنامه و زمانگیر بودن تحلیل و تهیۀ راپور نهائی آن که حد اقل بعد از یکسال و نیم به نشر می رسید، ادارۀ ملی احصائیه و معلومات بخاطر ارائه بموقع ارقام به شورا های متعدد در کشور، استفاده کننده گان، مراجع بین المللی و بخصوص برای نظارت و ارزیابی پیشرف شاخص های انکشاف پایدار و ارائه راپور سالانۀ آن به ملل متحد توسط وزارت محترم اقتصاد و همچنان مطابق فیصلۀ کنفرانس ملی کار و هدایت صریح رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در شورای عالی فقر که این اداره را به جمع آوری ارقام نیروی کار بشکل ششماهه و سالانه موظف نمود، خواستار آن گردید تا سروی وضعیت زنده گی در افغانستان در سه سروی جداگانه شامل سروی عاید و مصرف خانوار، سروی نیروی کار و سروی وضعیت انکشافی افغانستان که هر کدام آن اهداف خاصی را دنبال می کند، اجرا گردد. خوشبختانه بانک جهانی به خواست این اداره در زمینه لبیک گفته و همچنان ادارۀ انکشاف بین المللی انگلستان و اتحادیۀ اروپا مشترکآ از طریق بانک جهانی سروی های مذکور را حمایت مالی خواهند کرد.

همچنان محترم موحد معاون مسلکی ادارۀ ملی احصائیه و معلومات در مورد هدف از تدویر کمیتۀ رهبری سرویهای مذکور صحبت نموده و اظهار داشت که هدف از تدویر آن تشخیص نیازمندیها و تقاضای هر نهاد به ارقام می باشد تا روی هر کدام آن بحث و تبادل نظر صورت گرفته، تصامیم لازم اتخاذ گردد و از این طریق هم تصامیم شکل اجرائی را بخود کسب نموده و هم دونرها مطابق نیازمندی به ارقام ساحۀ فعالیت شان میتوانند از تطبیق سرویهای مذکور حمایت مالی نمایند.

سپس محترم عبدالاحد ساپی رئیس تحقیق و آموزش ادارۀ ملی احصائیه و معلومات ضمن مرور بر سابقۀ سروی وضعیت زنده گی در افغانستان، سروی عاید و مصرف خانوار و سروی نیروی کار را طی پریزنتیشن به معرفی گرفت و اضافه نمود که سروی نیروی کار میتواند هر ششماه بعد در مورد نیروی کار و همچنان هر سال در مورد نیروی کار اطفال و فقر به سطح ولایت و کشور معلومات و ارقام مورد نیاز برای طرح پالیسی ها و برنامه های ادارات ذیربط تهیه نماید.

همچنان موصوف در مورد سروی عاید و مصرف خانوار گفت که شاخص های مهم این سروی شامل فقر، فقر چند بعدی، مصئونیت غذائی، تنوع غذائی، معارف، صحت، زراعت و مالداری، تسهیلات خانوار شامل حفظ الصحه، انرژی برق، آب اشامیدنی،  استفاده از تسهیلات تکنالوژی معلوماتی،  میزان وابستگی نفوس، دارائی های خانوار و دسترسی به خدمات میگردد که شاخص های هر دو سروی معلومات مهمی را در جهت اهداف انکشاف پایدار افغانستان جمع آوری و بدسترس استفاده کننده گان قرار میدهد.

طبق اجندای جلسه، اعضای کمیته پیشنهادات شانرا در ارتباط با یکتعداد شاخص ها مطرح نمود تا در صورتیکه لازم باشد در پرسشنامه های سرویهای مذکور گنجانیده شوند.

1) نفوس آسیب پذیر               2)  دسترسی نفوس به سهولت های بانکی                                        3) فقر اطفال

در پایان جلسه فیصله بعمل آمد تا علاوه بر اعضای موجود در کمیتۀ رهبری، اعضای جدید نهاد های ذیربط به آن علاوه گردند و برای کمیته های تخنیکی آنها اعضای اصلی و علی البدل از نهاد های شامل کمیتۀ رهبری تعیین و معرفی گردند تا در جلسات آینده بخاطر تصمیم گیری ها اشتراک نمایند.