انتخاب ساحۀ ایستگاه زمینی تصاویر ماهواره ئی ( Ground Station)

انتخاب ساحۀ ایستگاه زمینی تصاویر ماهواره ئی  Ground Station))

برای اولین بار در افغانستان گام نخست به منظور نهادینه ساختن فعالیت های سیستم معلومات جغرافیایی  ( GIS) و ریموت سنسنگ (RS) برداشته شد که در این راستا ادارۀ ملی احصائیه و معلومات برای ساخت ایستگاه زمینی تصاویر ماهواره ئی سروی را به منظور تثبیت ساحه معین ایستگاه متذکره در چهار نقطۀ شهر کابل ( فارم ده مراد خان، فارم بادام باغ، تپۀ نادرخان و فارم وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در مهتاب قلعه ) همراه با متخصصین خارجی براه  انداخت. در نتیجه، از جملۀ ساحات سروی شده، ساحۀ مهتاب قلعه بهترین ساحه برای ساخت ایستگاه زمینی تصاویر ماهواره ئی انتخاب شد.

 از مزایای ساخت ایستـــــگاه زمینــــــــی  ( Ground Station) در افغانستان میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

  1. اخذ تصاویر ماهواره ئی جدید بعد از هر 7 روز و ارائه آن برای استفاده کننده گان.
  2. تحلیل و تجزیۀ عوارض محیط زیستی با استفاده از تصاویر اخذ شده.
  3. تحلیل و تجزیۀ ساحات زراعتی در کشور.
  4. تحلیل و تجزیۀ ساحات آسیب پذیر.
  5. تخمین محصولات زراعتی با استفاده از تصاویر بدست آمده.
  6. پلانگذاری انکشاف شهری.
  7. تثبیت راه های مواصلاتی.
  8. ارائه معلومات آب و هوا.
  9. نظارت از منابع طبیعی کشور ( آب، جنگلات و معادن) و.