تدویر جلسۀ توضیح شاخص فقر چند بعدی

تدویر جلسۀ توضیح شاخص فقر چند بعدی

اول میزان 1397

ادارۀ ملی احصائیه و معلومات

جلسۀ توضیح شاخص فقر چند بعدی، امروز یکشنبه مورخ اول میزان 1397 تحت ریاست جناب محترم پوهنمل حسیب الله موحد معاون مسلکی ادارۀ ملی احصائیه و معلومات با اشتراک نمایندگان با صلاحیت وزارتهای صحت عامه، اقتصاد، احیا و انکشاف دهات و کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، روسآ و مشاورین ذیربط این اداره در اطاق کنفرانسهای معاونیت مذکور دایر گردید.

در ابتدآ معاون مسلکی این اداره تشریف آوری اشتراک کنندگان را به جلسه خیر مقدم گفته و روی پس منظر و میتودولوژی سنجش شاخص فقر چند بعدی صحبت نموده افزودند: از معرفی فقر چند بعدی چند ماه میگذرد که بعد از ارائه آن از طرف این اداره به شورای محترم وزیران و شورای محترم عالی کاهش فقر، تصمیم بر آن شد تا میتودولوژی سنجش و نتایج شاخص های آن با وزارت ها و ادارات دولتی شریک ساخته شود و با در نظر داشت نظریات و پیشنهادات آنها راپور نهائی آن بعد از تحلیل و تجزیه به شورای عالی کاهش فقر و کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان ارائه گردد. همچنان در جلسه شورای عالی کاهش فقر جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان هدایت فرمودند تا منبعد بودجۀ دولت برویت نتایج هر شاخص فقر چند بعدی سنجش و وزارت ها و ادارات دولتی مکلف گردیدند بودجۀ مربوط خویش را بر مبنای نتائج شاخص های آن عیار و تخصیص دهند.

موصوف همچنان ضمن صحبت خویش به ارقام خط فقر ملی اشاره کرده گفتند، فقر یک پدیدۀ بسیار شومی است که در اکثر کشور های رو به انکشاف شایع است و در افغانستان نه تنها سیر نزولی نداشته بلکه از سال 2007 به اینطرف سیر صعودی را می پیماید، چنانچه میزان نفوس که زیر خط فقر ملی قرار دارند از 36،3 فیصد در سال 2007 به 54،5 فیصد در سال 2018 بالا رفته است.

بعدآ، محترم عبدالاحد ساپی رئیس تحقیق و آموزش احصائیوی این اداره در ارتباط با میتودولوژي سنجش شاخص فقر چند بعدی پریزنتیشن خویش را ارائه نموده افزود: شاخص فقرچند بعدی شاخص متمم کاهش فقر ملی است و در مجموع راه های بیرون رفت از فقر را تحت مطالعه قرار داده و نتایج کلی را در زمینه بدست میدهد.

موصوف همچنان در توضیحات خویش به اهمیت سنجش فقر چند بعدی اشاره نموده گفت که فقر چند بعدی از چند لحاظ مهم است: اینکه میتواند معلوم کند کدام ولایت و به چه تعداد نفوس آنولایت در کدام شاخص فقیر اند، همچنان در قسمت تخصیص منابع ممد واقع می شود و معلوم میکند کدام نوع مشکل در کدام ولایت زیاد است تا دولت در مورد آن تصمیم بگیرد و بر مبنای آن در بخش مربوط مطابق نیازمندی بودجه را تخصیص دهد. یکی از مشخصات دیگر فقر چند بعدی این است که بنا بر وضع شروط بر شاخص ها نتایج فقر تفاوت میکند و نشاندهندۀ آن است که نفوس یک ولایت در کدام شاخص زیادتر فقیر است.

شاخص فقر چند بعدی شامل 5 بعد و 15 شاخص می باشد که مستقیمآ به اهداف انکشاف پایدار افغانستان ارتباط دارد. فقر چند بعدی، شاخص های ساحات مختلف چون صحت، معارف، کار، بیکاری و کم کاری، بیکاری جوانان، وابستگی، مصئونیت غذائی، حفظ الصحه، دسترسی به آب اشامیدنی، صدمات و... را در بر میگیرد که در مراحل مختلف یکی پی دیگر مورد مطالعه قرار گرفته اند.

متعاقبآ، اشتراک کنندگان پیشنهادات و نظریات شانرا مطرح ساختند و برای معیار ملی فیصدی 40 و برای اندازه گیری، کتگوری 5 را انتخاب کردند و فیصله بعمل آمد تا با در نظر داشت آن راپور نهائی فقر چند بعدی از طرف ادارۀ ملی احصائیه و معلومات ترتیب و جهت تصمیم گیری به شورای محترم عالی کاهش فقر عندالموقع ارائه گردد.