ورکشاپ آموزشی ارتقای ظرفیت ارزیابی اجراات سالانه کارمندان ، به روسا وآمرین ادارۀ مرکزی احصائیه!

ورکشاپ آموزشی ارتقای ظرفیت ارزیابی اجراات سالانه کارمندان ، به روسا وآمرین ادارۀ مرکزی احصائیه!

تاریخ: 22/1/1394

محترم انجنیر شیرمحمد جامی زاده سرپرست ادارۀ مرکزی احصائیه قبل از ظهر امروز درورکشاپ  آموزشی ارزیابی اجراات سالانه ، روسا وآمرین ادارۀ مرکزی احصائیه که به منظور ارتقای ظرفیت روسا وآمرین ادارۀ   مرکزی احصائیه برای 30 تن بشمول کارمندان منابع بشری این اداره درحالیکه  محترم حسیب الله موحد معاون مسلکی ،محترم میر محمد کاظم حبیبی معاون مالی واداری نیزحضورداشتنداشتراک نموده واین ورکشاپ به همکاری امریت ارتقای ظرفیت ریاست منابع بشری ومحترم حاجی عزیز آمرارزیابی ریاست همآهنگی وانکشاف منابع بشری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی راه اندازی شده بود .

ابتداء محترم انجنیر شیرمحمد جامی زاده سرپرست ادارۀ مرکزی احصائیه  ضمن تاکید براهمیت ارزیابی اجراات سالانه کارکنان  توجه روسا وآمرین ریاست های اداره  را درامرتحقق  پلان کار سالانه ،اهداف وفعالیت ها وچگونگی اجراات  فعالیت ها مرتبط به اهداف اداره معطوف داشتند ، متعاقبا" محترم  نماینده کیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی پیرامون متن ومحتوای فورمه های ارزیابی اچراات سالانه کارمندان پرزنتیشن را که تهیه کرده بودند به اشتراک کنندگان پیشکش  نمودند که مورد توجه وعلاقمندی اشتراک کنندگان قرار گرفت.در اخیر برنامه  اشتراک کنندگان سوالات شان را مطرح نمودند که از طرف نماینده محترم کمیسیون جواب های روشن وواضح  ارائه شد و طرف قناعت شرکت کنندگان واقع گردید.

ورکشاپ آموزشی ارزیابی اجراات سالانه  کارمندان  ازطرف  محترم انجنیر شیرمحمد جامی زاده سرپرست ادارۀ مرکزی احصائیه بااظهار تشکرودوام همکاری ها بین اداره مرکزی احصائیه وکمیسیون محترم اصلاحات اداری وخدمات ملکی اختتام یافت .