محفل تجلیل از روز اکتشافات تکنالوژی ریموت سنسینگ

محفل تجلیل از روز اکتشافات تکنالوژی ریموت سنسینگ

مورخ 14/8/1397

تالار ادارۀ ملی احصائیه ومعلومات

از روز اکتشافات تکنالوژی ریموت سنسینگ طی محفلی از طرف ادارۀ ملی احصائیه ومعلومات تجلیل بعمل آمد.

این محفل که به اشتراک جلالتماب محترم داکتر محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه ومشاورارشد رئیس جمهور در امور زیربنا، منابع بشری و تکنالوژی، جلالتماب محترم احمد جاوید رسولی رئیس عمومی ادارۀ ملی احصائیه و معلومات، معینان یک تعداد از وزارت ها،جنرال منیجر کمپنی  GPC، اعضای هیئت رهبری و یکتعداد از کارمندان ادارۀ ملی احصائیه و سایر وزارت ها و ادارات ذیربط  دایر گردیده بودبا تلاوت آیات چند از قرآن مجید و پخش سرود ملی کشور آغاز گردید .

بعدا" محترم داکتر محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربنا، منابع بشری و تکنالوژی در مورد تاریخچۀ این روز صحبت نموده گفتند که در ابتدا این روز مهم را که بعد از سال 1358 هجری شمسی با اکتشافات شان یک انقلاب بزرگ را در عرصۀ تکنالوژی ریموت سنسینگ بر پانموده وادارۀ ملی احصائیه و معلومات، امروز از آن تجلیل بعمل می آورد تبریک عرض میدارم.موصوف همچنان به مصارف هنگفتی حدود یک ملیارد دالر امریکایی که در این سکتور در یک و نیم دهۀ گذشته سرمایه گذاری صورت گرفته اشاره کرد و اضافه نمود که معلومات جمع آوری شده نزد نهاد های مختلف دولتی و سازماهای بین المللی بشکل پراگنده وجود داشت که این امر به ذات خود عدم همآهنگی بین ادارات در استفاده چند بعدی از تصاویر ماهواره یی را نشان میدهد و مرکزی ساختن معلومات جغرافیایی را بصورت واضح اشکار می سازد. موصوف در ضمن خیلی با ارزش خواندن استفاده از تکنالوژی ریموت سنسینگ در بخش های مختلف وبویژه در بخش جمع آوری ارقام ومعلومات از طریق تصاویر ماهواره یی، تدویر چنین کنفرانس ها را قدم نیک پنداشته واز تمام ادارات دولتی تقاضا نمودند تادر غنی سازی این تکنالوژی با ادارۀ ملی احصائیه و معلومات هم کاری همه جانبه نمایند.

بعدا"، محترم احمد جاوید رسولی رئیس عمومی ادارۀ ملی احصائیه ومعلومات حضور همه اشتراک کننده گان را در محفل خوش آمدید گفته و در مورد اهمیت ومزایای تکنالوژی ریموت سنسینگ به حاضرین معلومات ارائه نموده گفتند، افتخار داریم که ادارۀ ملی احصائیه ومعلومات افغانستان، سومین ویا چهارمین کشوری است در جهان که معلومات جغرافیایی را مدیریت و ارائه می نماید. هویدا است که احصائیه بدون دیتا و معلومات بی تاثیر است و مستلزم همدیگر اند. باید سیستم های معلوماتی را ایجاد نمائیم  تا با استفاده و کاربرد آن معلومات را از دیگر ادارات جمع آوری نمائیم که خوشبختانه اکنون این سیستم در ادارۀ ملی احصائیه و معلومات ایجاد گردیده وارتباطات ما با دیگر ادارات و سازمانهای بین المللی تآمین گردیده است. ایجاد این سیستم در ادارۀ ملی احصائیه و معلومات در جهت همآهنگی و ارائه معلومات از یک منبع واحد، جلوگیری از تناقض و ایجاد سیستم های موازی، جلوگیری از سرمایه گذاری های بیمورد در زمینه و دسترسی آسان و شریک ساختن معلومات، کمک نموده و ادارۀ ملی احصائیه و معلومات بخاطر تطبیق و کارکرد این سیستم رول مدیریتی وهماهنگ کننده را در کشور بازی خواهد کرد و تقاضا داریم تا تمام ادارات ذیربط در زمینه همکاری بی شایبه نمایند.

همچنان موصوف یکی از دستآورد های مهم این اداره دراین راستا را ایجاد ایستگاه زمینی تصاویر ماهواره یی در کشور به همکاری تخنیکی ادارۀ تحقیقات فضایی کشور هندوستان وجمع آوری وثبت معلومات جغرافیایی   به ارزش صد میلیون دالر امریکایی که قبلآ بشکل پراگنده نزد وزارت ها، ادارات دولتی و سازمانهای بین المللی موجود بود،برشمرد.

 

محترم رسولی به مزایای ساخت ایستـــــگاه زمینـی  ( Ground Station) در افغانستان در موارد ذیل اشاره کرد:

  1. اخذ تصاویر ماهواره ئی جدید بعدی از هر 7 روز و ارائه آن برای استفاده کننده گان.
  2. تحلیل و تجزیۀ عوارض محیط زیستی با استفاده از تصاویر اخذ شده.
  3. تحلیل و تجزیۀ ساحات زراعتی در کشور.
  4. تحلیل و تجزیۀ ساحات آسیب پذیر.
  5. تخمین محصولات زراعتی با استفاده از تصاویر بدست آمده.
  6. پلانگذاری انکشاف شهری.
  7. تثبیت راه های مواصلاتی.
  8. ارائه معلومات آب و هوا.
  9. نظارت از منابع طبیعی کشور ( آب، جنگلات و معادن)

سپس محترم   mark sorenson جنرال منیجر کمپنی  GPC در مورد وضعیت معلومات جغرافیایی در افغانستان ونقش ادارۀ ملی احصائیه و معلومات در شرایط کنونی پرزنتیشن مفصل خویش را ارائه کرد وبه سوالات اشتراک کننده گان پاسخ ارائه نمود.

متعاقبا" محترم انجنیرعبدالمتین سالک متخصص سیستم  معلومات جغرافیایی ادارۀ ملی احصائیه ومعلومات در باره تحلیل مقایسوی مسیر دریایی آمو وتخریبات آن بین سالهای 2000 الی2015،محترم عبدالمنان احمدزی نمایندۀ ادارۀUNODC در مورد استفاده از تکنالوژی ریموت سنسینگ در نظارت از کشت کوکنار،محترم احمد شفیع صمیم در مورد استفاده از تکنالوژی ریموت سنسینگ درنظارت از زرع برنج ومحترم محمد شفیع شریفی در مورد استفاده از تکنالوژی ریموت سنسینگ در نظارت از معادن باالنوبه پرزنتیشن های شان را بیان نموده وبه سوالات اشتراک کننده گان جوابهای لازم ارائه نمودند.

محفل بعد از اجرای کار گروپی، توسط محترم نورالله ستانکزی معاون انسجام معلومات جغرافیایی ادارۀ ملی احصائیه ومعلومات با سپاسگذاری از اشتراک فعال دعوت شده گان تدویر محفل را جمع بندی و موثر ارزیابی نمود.