تدویر سمینار یکروزه تحت عنوان اصول موازین محاکمه عادلانه در قانون اساسی

 
 تدویر سمینار یکروزه تحت عنوان ( اصول موازین محاکمه عادلانه در قانون اساسی!
بنابر رهنمود عمومی برنامه اصول موازین محاکمه عادلانه در قانون اساسی کمیسیون موظف گردیده تا برنامه ورکشاپ را در تمام ادارات تدویر نماید که این اداره سمینار یکروزه در مورد رعایت و اصول موازین محاکمه عادلانه در قانون اساسی 20 عقرب سال 1397 اداره ملی احصائیه و معلومات  به ریاست دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی وریاست منابع بشری اداره ملی احصائیه و معلومات برای روساء ،آمرین و کارمندان اداره  به کمیت 65 تن به حضورداشت محترم میرمحمد کاظم حبیبی معاون مالی واداری منیلا حکیمی سرپرست ریاست منابع بشری و سایر روساً محترم اداره ملی احصائیه و معلومات تدویر گردید.
درآغاز برنامه محترم میر محمد کاظم حبیبی معاون مالی و اداری  درمورد اهمیت وپیآمد در مورد  قانون اساسی افغانستان  دررابطه به موضوع صحبت همه جانبه نموده توجه اشتراک کنندگان را درمورد تطبیق آن  طور دقیق وهمه جانبه معطوف نمود.
سپس محترم محمد ضیا فرهمند رئیس دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی در مورد قانون اساسی گرایی صحبت نمود بعداً محترم لطف الله رحیمی متخصص دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی در مورد حقوق ووجایب اتباع در قانون اساسی افغانستان صحبت نموده در ادارمه محترم محمد خلیل قیامی متخصص دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی در مورد قانون اساسی افغانستان و رعایت اصول محاکمه عادلانه صحبت نمودند.
در اخیر محترمه منیلا حکیمی سرپرست ریاست منابع بشری در مودر اهمیت همچو برنامه ها بخاطر رشد و مسلکی سازی و آگاهی از قوانین ، طرزالعمل و سایر مقررات صحبت نموده وباابراز سپاس از همکاران کمیسیون مستقل نطارت بر تطبیق قانون اساسی تدویربیان داشتند که همچو برنامه ها زمینه رشد و ارتقای ظرفیت کارمندان اداره را محیا ساخته که در نتیجه رشد بازدهی کار را ببار میاورد.
برنامه رعایت اصول موازین محاکمه عادلانه و اگاهی از قانون اساسی اساس برای سایر برنامه های آینده بوده که در روشنایی قانون اساسی به عنوان وثیقه ملی و بنیاد سایر قوانین طرح و ترتیب میگردند.
از همکاران عزیز خواهشمندیم تا با اشتراک در همچو برنامه ها در حصه رشد مسلکی و اگاهی از قوانین ،طرزالعمل ها و سایر مقررات خویش افزوده و با اداره در راستایی تطبیق اهداف و ماموریت آن همگام باشند.