گزارش از برگزاری برنامه آگاهی دهی تحت عنوان "استراتیژی منع خشونت علیه زنان"

 گزارش از برگزاری برنامه آگاهی دهی تحت عنوان "استراتیژی منع خشونت علیه زنان"

      آمریت جندر اداره ملی احصائیه و معلومات برنامه ی آگاهی تحت عنوان " اسراتیژی منع خشونت علیه زنان" را بتاریخ 27 عقرب سال 1397 برای 41 تن از کارمندان طبقه اناث و ذکور این اداره دایر کرد . در ابتدا، برنامه با تلاوت آیاتی چند از کلان الله مجید توسط محترم قاری عبدالرشید کارمند ریاست عملیات ساحه آغاز گردیده بعداً طبق اجندای ترتیب شده، برنامه متذکره توسط میرمحمد کاظم حبیبی معــــاون مــالــــــی واداری اداره ملی احصائیه و معلومات افتتاح شد. بعد از معرفی شاملین ورکشاپ در رابطه با تدویر و نیاز همچو برنامه ها جهت آگاهی عامه محترمه شکریه  مربی توظیف شده وزارت محترم امور زنان توضیحات لازم ارائه نمودند .

 

  در برنامه محترمه  استاد مؤظف روی موضوعات ذیل معلومات ارائه نمودند :

1- نگرانی های اساسی در امر مبارزه با پدیده خشونت علیه زنان.

2- قانون منع خشونت علیه زن روی نقش دولت در تدابیر وقایوی و حمایوی .

3- استراتیژی و پلان کاری ملی مبارزه با خشونت در برابر زنان.

4- طرح استراتیژی.

معلومات ارائه نموده و بحث های آزاد و همه جانبه در رابطه با موضوع میان شاملین برنامه صورت گرفت که اشتراک کننده گان ورکشاپ، تدویر همچو برنامه ها را جهت آگاهی عامه خیل مفید و ممد خوانده و خواستار برگزاری ورکشاپ های آگاهی دهی و آموزشی در آینده نیز گردیده اند .