تدویر ورکشاپ یکروزه تحت عنوان رهنمود ارتباط کارکنان

 

تدویر ورکشاپ  یکروزه تحت عنوان رهنمود ارتباط کارکنان

   ورکشاپ  یکروزه در مورد رهنمود ارتباط کارکنان 20 قوس سال 1397 اداره ملی احصائیه و معلومات با همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات و ریاست منابع بشری اداره ملی احصائیه و معلومات برای کارمندان اداره  به کمیت 83 تن به حضورداشت محترم میرمحمد کاظم حبیبی معاون مالی و اداری اداره ملی احصائیه و معلومات تدویر گردید.

درآغاز برنامه محترم میر محمد کاظم حبیبی معاون مالی و اداری  درمورد اهمیت وپیآمد در مورد  رهنمود ارتباط کارکنان  دررابطه به موضوع صحبت نموده توجه اشتراک کنندگان را درمورد تطبیق آن  طور دقیق معطوف نمود.

سپس محترم مرزا حسین حسینی  پرزنتیشن که در مورد رهنمود ارتباط کارکنان تهیه کرده بود صحبت نمود.

در اخیر محترم اجمل نوری سرپرست آمریت ارتقای ظرفیت وانکشاف اداره در مودر اهمیت همچو برنامه ها بخاطر رشد و مسلکی سازی و آگاهی از رهنمود ارتباط کارکنان و سایر مقررات صحبت نموده وباابراز سپاس از همکاران کمیسیون مستقل اصالاحات اداری و خدمات ملکی تدویربیان داشتند که همچو برنامه ها زمینه رشد و ارتقای ظرفیت کارمندان اداره را محیا ساخته که در نتیجه رشد بازدهی کار را ببار میاورد.

از همکاران عزیز خواهشمندیم تا با اشتراک در همچو برنامه ها در حصه رشد مسلکی و اگاهی از رهنود ارتباط کارکنان خویش افزوده و با اداره در راستایی تطبیق اهداف و ماموریت آن همگام باشند.