ورکشاپ تجدید سیستم محاسبات ملی کشور هندوستان شهر دهلی 12 الی 19 قوس 1397

ورکشاپ تجدید سیستم محاسبات ملی کشور هندوستان شهر دهلی 12 الی 19 قوس 1397

کار تجدید سیستم محاسبات ملی در سال 1395 در اداره ملی احصائیه و معلومات آغاز شده بود و طی دو سال بر علاوه  سیستم، جدول عرضه و مصرف نیز برای افغانستان ترتیب گردید.

نیاز بود تا پروسه تجدید و ترتیب جدول عرضه و مصرف از جانب متخصصین خارجی به خصوص متخصصین  بانک جهانی  و  صندوق بین المللی پول مرور می شد از اینرو نظر به تقاضای بانک جهانی و لزوم دید مقام محترم اداره ملی احصائیه و معلومات ورکشاپ مرور بر تجدید سیستم محاسبات ملی تحت رهبری محترم پوهنمل حسیب الله موحد معاون مسلکی اداره ملی احصائیه و معلومات در شهر دهلی کشور هندوستان جهت نهایی ساختن تجدید سیستم محاسبات ملی از تاریخ 12 الی 19 قوس سال 1397 برگزار گردید.

در پروگرام متذکره مشاورین و کارمندان نهاد های ملی و بین المللی ذیل اشتراک ورزیده بودند:

  • مشاور بانک جهانی
  • مشاور صندوق بین المللی پول بخش آسیای میانه METAC))
  • کارمندان بخش محاسبات ملی وزارت احصائیه کشور هندوستان
  • کارمندان ریاست محاسبات ملی اداره ملی احصائیه و معلومات
  • نماینده وزارت مبارزه با مواد مخدر
  • نماینده دافغانستان بانک

موضوعات شامل پروگرام                                                                

ورکشاپ به تاریخ 12 قوس مطابق 3 دسمبر رسمآ با بیانیه جناب محترم پوهنمل حسیب الله موحد معاون مسلکی اداره ملی احصائیه و معلومات افتتاح گردید.                                                               

در ابتدآ جناب محترم معاون مسلکی اداره ملی احصائیه و معلومات تشریف آوری اشتراک کنندگان را به ورکشاپ خیر مقدم گفته و روی پس منظر کار های انجام شده تجدید سیستم محاسبات ملی صحبت نمود. ایشان ضمن سخنان خود افزودند که تجدید سیستم محاسبات ملی به کمک تخنیکی بانک جهانی صورت گرفته است. خوشبختانه سیستم محاسبات ملی افغانستان تجدید گردید که جهت مرور و تصویب نهایی آماده است. اداره ملی احصائیه و معلومات در آینده نشریه خاصی را بخاطر محاسبات ملی افغانستان و ارقام مربوط به آن ایجاد و به نشر خواهد سپرد.                                                                    

سپس آقای برند شتروک مشاور تخنیکی بانک جهانی که جهت تجدید سیستم محاسبات ملی توظیف گردیده بود پریزنتیشن های جداگانه در مورد هر بخش ارائه نمود که مورد جلب و توجه اشتراک کننده گان قرار گرفت و در جریان هر موضوع جهت بهبود سیستم جر و بحث های تخنیکی صورت گرفت و در مدت 3 روز، تمام کارکرد های دوره 2 ساله خویش را ارائه نمود.

روز چهارم پروگرام رئیس و مسئوولین بخش های مختلف محاسبات ملی وزارت احصائیه کشور هندوستان در ورکشاپ پیوستند. در ابتدا از طرف جناب حسیب الله موحد برای ایشان خوش آمدید گفته شد و همچنان در مورد پروگرام متذکره معلومات ارائه گردید و بعدا پرزینتیشنی در مورد سیستم احصائیه و معلومات افغانستان ارائه نمود.  به تعقیب آن پریزینتیشن در مورد سیستم محاسبات ملی افغانستان از طرف محترم محمد ابراهیم نعیمی رئیس محاسبات ملی ارائه گردید.

در ادامه مسئوولین هر بخش طور جداگانه در مورد سیستم محاسبات ملی کشور هندوستان به تفکیک هر بخش و سکتور معلومات ارائه نمود که بسیار مفید و ارزنده واقع شد و تمام تجارب هر دو طرف (هندوستان و افغانستان) با هم شریک گردیده و جرو بحث های تخنیکی جهت بهبود سیستم محاسبات ملی افغانستان صورت گرفت. خوشبختانه پروگرام متذکره مفید و ارزنده تلقی گردیده و تجدید سیستم محاسبات ملی به موفقیت خاتمه یافت.

پروگرام متذکره به تاریخ 10 دسمبر که مصادف به 19 قوس میشود به پایان رسید و به تاریخ 11 دسمبر مصادف به 20 قوس اشتراک کننده گان دوباره جانب افغانستان حرکت نموده و مع الخیر به کابل عودت نمودند.