تدویر ورکشاپ یکروزه تحت عنوان ( قانون اجراات اداری

تدویر ورکشاپ  یکروزه تحت عنوان ( قانون اجراات اداری )

ورکشاپ  یکروزه در مورد رهنمود قانون اجراات اداری 27 قوس سال 1397 آمریت ارتقای ظرفیت و انکشاف اداره ریاست منابع بشری اداره ملی احصائیه و معلومات برای کارمندان اداره  به کمیت 66 تن تدویر گردید.

درآغاز برنامه محترم اجمل نوری سرپرست آمریت ارتقای ظرفیت و انکشاف اداره درمورد اهمیت وپیآمد قانون اجراات اداری  صحبت نموده توجه اشتراک کنندگان را درمورد تطبیق آن  طور دقیق معطوف نمود.

سپس محترم سید بشیر احمد پویشگر و محمد حامد اسد پرزنتیشن که در مورد قانون اجراآت اداری  تهیه کرده بودند صحبت نمودند.

.اجمل نوری از همکاران عزیز خواهشمندیم تا با اشتراک در همچو برنامه ها در حصه رشد مسلکی و اگاهی از قانون اجراات اداری خویش افزوده و با اداره در راستایی تطبیق اهداف و ماموریت آن همگام باشند.