تدویر برنامه آموزشی تولید ناخالص داخلی و شاخص قیم مستهلک برای محصلین دوره ماستری پوهنتون کاردان

تدویر برنامه آموزشی تولید ناخالص داخلی و شاخص قیم مستهلک برای محصلین دوره ماستری پوهنتون کاردان

نظر به تقاضای پوهنتون کاردان برنامه آموزشی برای محصلین دوره ماستری جهت ارتقاء سطح دانش شان در مورد طرز سنجش عملی تولید ناخالص داخلی GDP)) و شاخص قیم مستهلک CPI)) به تاریخ 2 دلو سال 1397 مطابق به 22 جنوری سال 2019 از طرف اداره ملی احصائیه و معلومات راه اندازی گردید.

در ابتدآ محترم پوهنمل حسیب الله موحد معاون مسلکی اداره ملی احصائیه و معلومات تشریف آوری محصلین را به برنامه آموزشی خیر مقدم گفته و در مورد سیستم محاسبات ملی و احصائیه قیم معلومات ارائه نموده و افزودند که راه اندازی چنین برنامه ها جهت ارتقاء سطح دانش محصلین و تطبیق تیوری در عمل خیلی موثر و مفید می باشد.

سپس پریزینتیشن در مورد سیستم محاسبات ملی افغانستان و طرز سنجش تولید ناخالص داخلی GDP)) به کتگوری های مخلتف از طرف محترم محمد ابراهیم نعیمی رئیس محاسبات ملی ارائه گردید متعاقبآ پریزنتیشن در مورد شاخص قیم مستهلک CPI)) و طریقه های سنجش شاخص قیم با استفاده از فورمول های ستندرد بین المللی توسط محترم محمد انبیـــاء نوری آمر احصائیه قیم ارائه گردید.

در اخیر سوالات از جانب محصلین در قسمت تولید ناخالص داخلی و شاخص قیم مستهلک مطرح شده و در مقابل پاسخ های قناعت بخش ارائه گردید. سپس یک تن از محصلین به نمایندگی از محصلین پوهنتون کاردان از اداره ملی احصائیه و معلومات تشکری نموده مراتب قدردانی و سپاس شانرا بخاطر راه اندازی چنین برنامه ها ابراز نمودند.