محفل تسلیم دهی افغان جبوپورتل از طرف بانک انکشاف آسایی به اداره ملی احصائیه ومعلومات

محفل تسلیم دهی افغان جبوپورتل از طرف بانک انکشاف آسایی به اداره ملی احصائیه ومعلومات                                             

مورخ 13/11/1397                                        

تالار بانک انکشاف آسیایی                                      

در محفل که بدین مناسبت در تالار بانک انکشاف آسیایی به اشتراک محترم نورالله ستانکزی معاون انسجام معلومات جغرافیایی ، یک تعداد از هیئت رهبری وکارمندان اداره ملی احصائیه ومعلومات ، نمایندگان بعضی از وزارت های زیربط ،نماینده بانک انکشاف آسیایی وبعضی از سازمان های بین المللی بتاریخ 13دلو سال 1397 بساعت ده قبل از      ظهردر تالار بانک انکشاف آسایی تدویر یافته بود.

ابتدا محترم Mr.samuelTumiwa’ADB Country Director 

ضمن خوش امدید به حاضرین تالار در مورد چگونگی همکاری آن اداره  در ارتباط به ایجاد  افغان جیوپورتل معلومات ارائه نموده واز همکاری های همیشگی شان با اداره ملی احصائیه ومعلومات اطمینان دادند .

محترم نورالله ستانکزی معاون انسجام معلومات جغرافیایی اداره ملی احصائیه ومعلومات ضمن تشکری وسپاس از حضور اشتراک کننده گان در محفل امروزی  ومحافل دیگری که تدویر گردیده بود گفتند:

یکی از اهداف معاونیت انسجام معلومات جغرافیایی اداره ملی احصائیه ومعلومات نهادینه سازی تکنالو ژی جیوسپیشل است که خوشبختانه درین عرصه گام های ارزشمندی گذاشته شده ونیاز است تا درین عرصه همه ما یکجا کارکنیم

هکذا فرمودند قراریکه ما معلومات داریم  دو پالیسی بسیار مهم که عبارت است از

 1 – پالیسی صنف بندی معلومات جغرافیایی

 2 – پالیسی معیاری سازی معلومات جغرافیایی می باشد که ادارت دولتی کمتر ازین دو پالیسی استفاده نموده اند ، ایشان گفتند اگرمابخواهیم که از جیوپورتل استفاده درست نمایم اولا" دیتا را ستندرد سازی نموده وآماده به جیوپورتل سازیم .

بعدا" محترم Mr.TimBuckley,chief operating Officer,ALCIS درمورد پروژه های که قبلا"  فعالیت داشته گزارش شان را ارائه داشتند .

سپس محترم Mr .sushil Pradhan, team leader ,ALCIS . درمورد نتایج پروژه های  انجام شده پرزنتیشن خویش را ارائه نمودند.

در اخیر کار محفل با ارائه تشکری از حضور اشتراک کنندگان در محفل  ، از جانب نماینده بانک انکشاف آسیایی خاتمه یافت