جلسه هیئت رهبری سروی عاید ،مصرف ونیروی کا ر

جلسه هیئت رهبری سروی عاید ،مصرف ونیروی کا ر                     

مورخ 17 / 11/1397                                        

تالار اداره ملی احصائیه ومعلومات                                  

جلسه هیئت رهبری سروی عاید ، مصرف ونیروی کار  امروز چهار شنبه مورخ 17/11/1397 تحت ریاست محترم حسیب الله موحد معاون مسلکی اداره ملی احصائیه ومعلومات ، به اشتراک نمایندگان بعضی از وزارت خانه ها ، سازمان های بین المللی یک تعداد از هیئت رهبری وکارمندان اداره ملی احصائیه ومعلومات در  تالاراداره ملی احصائیه ومعلومات تدویر گردید .                                                                            

ابتدا محترم حسیب الله موحد  ضمن تشکری وابراز خوشی از حضور اشتراک کنندگان در جلسه روی دلایل  تجزیه نمودن  سروی وضعیت زندگی در افغانستان  صحبت نموده و اهمیت ونتایج آن را در حیات جامعه ما مثبت ارزیابی نمودند .                                                                                   

سپس محترم اتل خان گردیوال  رئیس عملیات ساحه  روی فعالیت های قبلا" انجام شده در مرحله ابتدایی سروی ، دیزاین نمونه گیری ،فعالیت بعدی ( دیزاین سوالنامه ، شاخص های شامل سروی ، واعلان برای استخدام کارمندان ساحوی ، انجام سروی آزمایشی ، آموزش سرویران وسوپر وایزران ساحه ، شروع کار ساحوی ،  تحلیل ارقام ، نشر ارقام ، تهیه راپور  وموضوعات بودیجوی ) پرزنتیشن شان را ارائه نمودند .                             

جلسه بعد از ارائه سوالات و جوابات  در ارتباط موضوع  از جانب اشتراک کنندگان ختم گرد ید .