تدویر دومین جلسه مشورتی پیرامون بارنده گی های اخیر در کشور وعواقب بعدی آن

تدویر دومین جلسه مشورتی پیرامون بارنده گی های اخیر در کشور وعواقب بعدی آن

مورخ 5/12/1397

اطاق مجلس معاونیت مسلکی اداره

دومین جلسه مشورتی پیرامون بارنده گی های اخیردر کشوروعواقب آن تحت ریاست محترم دیپلوم نورالله ستانکزی معاون انسجام معلومات جغرافیایی اداره ملی احصائیه ومعلومات  ، به اشتراک نمایندگان وزارت انرژی وآب ، ادارۀ هواشناسی ، ادارۀ ملی مبارزه علیه حوادث طبیعی ، پروژۀ فیوزنت USAID ودیگرادارات ذیربط  بتاریخ 5/12/1397 در ادارۀ ملی احصائیه ومعلومات بساعت 3 قبل از ظهر تدویر گردید .                                                                             

در ابتدا محترم دیپلوم نورالله ستانکزی از خوشبینی مقام ریاست جمهوری اسلامی  افغانستان  از ترتیب گزارش اولین جلسه مشورتی  پیرامون بارنده گی های اخیر در کشور  خبر داده گفتند ، گزارش دومین جلسه مشورتی ما  باید با استناد ودلایل منطقی بهتر نسبت به گزارش جلسه اول  ترتیب وارائه گردد  تا بتواند مورد پذیرش مقامات قرار گیرد.                                                                                         

بعدا" محترم محمد فهیم ذهیر مسئول تخنیکی دفتر FEWSNET پرزنتیشن شان را در مورد مقایسه بارنده گی های امسال نسبت به سال گذشته به تفکیک ولایات بیان داشته وبه سوالات مطرح شده از جانب اشتراک کننده گان پاسخ ارائه نمودند .

سپس محترم سید رضا موسوی رئیس هوا شناسی اداره هوانوردی ملکی در ارتباط به بارنده گی های اخیر معلومات شان را در جلسه شریک ساخته ووظیفه گرفتند تا معلومات مفصلی را در اختیار کمیته قرار بدهند.

بعدا" محترم روح الله بیگی آمر پیشبینی سیلاب وخشکسالی ریاست منابع آبی وزارت  محترم انرژی وآب مشاهدات هایدرولوژیکی کشور را طی ماه های گذشته بیان نموده وبه سوالات مطرح  شده جواب ارائه نمودند.

در اخیر محترم دیپلوم نورالله ستانکزی معاون انسجام معلومات جغرافیایی اداره ملی احصائیه ومعلومات کار جلسه را جمع بندی نموده آماده گی اعضای جلسه را در مورد ترتیب گزارش  بعدی به مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان  تفاضا نموده وتاریخ تدویر جلسه بعدی تثبت گردیده وکار جلسه ختم گردید.