محفل توزیع سرتیفکیت به محصلین دورۀ پرکتیک بخش احصائیه واکونومتری پوهنتون کابل

محفل توزیع سرتیفکیت به محصلین دورۀ پرکتیک بخش احصائیه واکونومتری پوهنتون کابل

مورخ 11/12/1397

تالار ادارۀ ملی احصائیه ومعلومات

سرتیفکیت محصلین بخش احصائیه واکونومتری  گروب دوم دوره پرکتیک محصلین پو هنځی اقتصاد پوهنتون کابل که دوره پرکتیک شان را در ادارۀ ملی احصائیه ومعلومات سپری نموده بودند  طی  محفلی به اشتراک محترم وحیدالله فریادی رئیس احصائیه های نفوس ادارۀ ملی احصائیه ومعلومات  ، محترم عبدالاحد ساپی رئیس تحقیق وآموزش احصائیوی  ادارۀ ملی احصائیه ومعلومات ویک تعداد از کارمندان این اداره و محصلین بخش احصائیه واکونومتری پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل  توزیع گردید.

درا ین محفل ابتدا محترم استاد وحید الله  فریادی رئیس احصائیه های نفوس ادارۀ ملی احصائیه ومعلومات در مورد اهمیت دوره پراکتیک ، ظرفیت سازی وسخت کوش بودن  خود محصلین  صحبت نموده گفتند  :

محصلین باید از فرصت های موجود استفادۀ اعظمی نموده ودر ارتقاء سطح دانش مسلکی شان لحظۀ هم غفلت ننمایند .

سپس پرزنتیشن آماده شده در چهار گروپ  در بخش های نمونه گیری ،  تخمین نفوس ،  تحلیل بیکاری ، وتحلیل مصارف خانواده  توسط محصلین ارائه گردید.

  همچنان سوالات که در مورد موضوع مطرح گردید توسط ایشان پاسخ ارائه شد .

در اخیر سرتیفکیت برای 24 تن از محصلین توسط محترم استاد  وحیدالله فریادی رئیس احصائیه های نفوس ومحترم عبدالاحد ساپی رئیس تحقیق و آموزش احصائیوی ادارۀ ملی احصائیه ومعلومات توزیع گردید .محفل با قراعت دعائیه ختم گردید .