اطلاعیۀ ریاست منابع بشری ادارۀ ملی احصائیه و معلومات

 

اطلاعیۀ ریاست منابع بشری ادارۀ ملی احصائیه و معلومات

قابل توجه ۱۱۸ همکار ریزرفی، همکاران دیجیتلی سازی و تثبیت هویت و دیجیتلی سازی!

کسانیکه علاقمند شمولیت در بست‌های رسمی یا قراردادی اداره اند، لطف نموده جهت ثبت نام، از تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۸ الی ۲۹/۲/۱۳۹۸ به آمریت استخدام ریاست منابع بشری مراجعه نمایند.

نوت: کسانیکه از طریق کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی معرفی شده بودند می‌توانند به بست‌های رسمی داخل تشکیل، قراردادی و سایر پروژه‌ها ثبت نام نمایند و کسانیکه از طریق سایرپروسه‌های رقابتی شامل ساختاراداره گردیده بودند، صرف در بست‌های قراردادی، حق ثبت نام دارند.

حین مراجعه جهت ثبت نام، اصل تذکره و  خلص سوانح (CV)خویش را باخود داشته باشید!

آخرین مهلت ثبت نام: یکشنبه مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۸

مکان: تالار منزل اول اداره ملی احصائیه ومعلومات