از۲۴ جوزا روز مادر در تالار اداره ملی احصائیه و معلومات طی محفلی تجلیل به عمل آمد

محفل باقرائت آیات چند از قرآن مجید آغاز گردید،  بعدا محترمه  مریم رجایی  آمره جندر اداره ملی احصائیه  و معلومات روز مادر را به اشتراک کنندگان تبریک گفته و موفقیتهای شان را در امرتربیه اولاد وطن از خداوند متعال تمنا نمود

بعدآ محترم عبدالباری یوسفی معاون مالی و اداری اداره ملی احصائیه و معلومات روزمادر را به اشتراک کنندگان تبریک گفته فرمودند،  مادرها باید نقش قابل ملاحظه در تصمیم گیری های اداره داشته باشند چون مادر است که باتربیه سالم فرزندان شان میتوانند جامعه را بسوی خوشبختی سوق بدهند. بنآ اداره ملی احصائیه و معلومات آماده هرنوع کمک و همکاری درارتقای نقش مادران درتصمیم گیری های اداره میباشد.

سپس محترمه منیلا حکیمی رییس منابع بشری اداره ملی احصائیه و معلومات به نمایندگی از زنان شاغل صحبت نموده گفتند، روز مادر به همه شما مبارک بوده و به شما وعده میدهم که در ساختار تشکیلاتی اداره حضور زنان را ارتقا داده آماده هرنوع همکاری باشما میباشم.

بعدآ محترمه لطیفه شریفی رییس احصائیه های اجتماعی اداره بنوبه خویش روز مادر را به اشتراک کنندگان تبریک گفته و خواهان نقش عملی زنان در حیات جامعه گردیدند و محفل به امید سعادت و کامیابی مادران خاتمه یافت.