تدویر پروگرام آموزشی دو روزه تحت عنوان بودجه سازی جندرمورخ 15 و 16 ثور

تدویر پروگرام آموزشی دو روزه تحت عنوان بودجه سازی جندرمورخ 15 و 16 ثور  
سال 1394 اداره مرکزی احصائیه :
بودجه سازی جندر و شامل ساختن جندر در بودجه یک نقطه آغاز است برای گنجانیدن مسایل و نیازمندی جندر ( زن و مرد ) در تمام پالیسی ها و سطوح مختلف . تطبیق و شامل سازی جندر با تحلیل مسایل جندر آغاز میشود تا نابرابری ها و تفاوت ها را کشف نماید .
آمریت جندر اداره مرکزی احصائیه جهت آگاهی قشر اناث این اداره از بودجه و بودجه سازی جندر ورکشاپ دو روزه را تحت عنوان بودجه سازی جندر دایر نمود .
موضوعات شامل بحث :
● تعریف مختصر بودجه .
● اهمیت بودجه .
● چرا برای جندر بودجه سازی میکنیم ؟
● مسوؤلیت و حسابدهی .
● کفایت و کارائی .
● تآثیر بودجه بالای سطح زنده گی .
● سیستم بودجه .
● مفاد توزیع بودجه به اساس برنامه