پروگرام آموزشی اداره و منجمنت مورخ 13 / 2 / 1394 محل تدویر مرکز تریننگ های ریاست جندر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

پروگرام آموزشی اداره و منجمنت مورخ 13 / 2 / 1394 محل تدویر مرکز تریننگ های ریاست جندر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی 
در جهان معاصر ( سازمان ها ) رکن اساسی جوامع اند سازمانها تقریبآ در تمام شیؤن زنده گی امروزی انسان ، از هنگام تولد تا مرگ تآثیر گذار اند . سازمانها هنگامی میتوانند به اهداف خود برسند و مؤفق شوند که از مدیریت قوی ، توانمند و همچنان کارآمد برخوردار باشند زیرا مدیریت مهمترین عامل تداوم حیات و استمرار مؤفقیت سازمان است و نقش بسزائی حیات و رشد ، بالنده گی و پیشرفت سازمان را بر عهده دارد .
آمریت جندر اداره مرکزی احصائیه جهت ارتقای ظرفیت و انجام دادن کارهای یومیه دفتر به وجه احسن 20 تن از خانمها را به پروگرام آموزشی یک روزه تحت عنوان اداره و مدیریت به ریاست محترم جندر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی معرفی نمود .
موضوعات مورد بحث پروگرام فوق الذکر عبارتند از :
● مدیر کیست و مدیریت چیست ؟
● تعریف مختصر از استراتیژی و پلان .
● تعریف مختصراز اداره و تشکیل .
● عناصر مهم اداره و مدیریت
● موثریت و مثمریت یک اداره چیست ؟
● جوانب ذیدخل در اداره و همچنان اصول اساسی اداره.
● و وظایف مدیران سطوح مختلف .
در اخیر اشتراک کننده های برنامه فوق الذکر اظهار خرسندی نموده و خواهان تداوم همچو برنامه های آموزشی گردیدند .