پروگرام آموزشی مدیریت زمان مورخ 14 / 2 / 1394 محل تدویر مرکز پروگرام های آموزشی ریاست محترم جندر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

پروگرام آموزشی مدیریت زمان مورخ 14 / 2 / 1394 محل تدویر مرکز پروگرام های آموزشی ریاست محترم جندر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی 
زمان یک منبع قابل توجه و حیات است یا همچنان گفته میتوانیم که وقت طلا است . زمان عامل اساسی ، مهم و محدود کننده در رسیدن و دستیابی به هر هدف است که نمی توان آن را کرایه کرد ، خرید و یا اجاره داد ! در عین حال بیش از 24 ساعت در هر شبانه روز نمیتوان آن را با خود داشت .
پس باید زمان یا وقت خود را خوب و دقیق سازماندهی ومدیریت کنیم تا بتوانیم از دنیای جدید امروزی شجاعانه بدرآیم .
آمریت جندر اداره مرکزی احصائیه جهت ارتقای ظرفیت کارمندان اناث این اداره 21 تن از خانمها به ریاست محترم جندر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در پروگرام آموزشی یک روزه تحت عنوان مدیریت زمان معرفی نمود .
موضوعات که در پروگرام فوق الذکر به آن وضاحت داده شد .
● تعریف مدیریت زمان .
● دلایل استفاده نکردن از مدیریت زمان .
● اصول مدیریت زمان .
● راه های استفاده از مدیریت زمان .
● تفتیش وقت .
● پلان و اولویت بندی .
● مواردی که باعث از دست دادن وقت ( ضیاع وقت) میشود .
● و استفاده مؤثر زمان .
در اخیر فورم ارزیابی و پیشنهادات که از طرف آن ریاست محترم از قبل ترتیب گردیده بود به مشمولین پروگرام متذکره سپرده شد تا در مورد مؤثریت و مثمریت پروگرام فوق الذکر نظریات خویش را تحریر نموده و همچنان پیشنهادات شان را نیز در رابطه به همچو پروگرام ها بیان دارند