برگزاری برنامه آموزشی تدریس لسان انگلیسی در ادارۀ مرکزی احصائیه 20ثور 1394الی 20 عقرب 1394

برگزاری برنامه آموزشی تدریس لسان انگلیسی در ادارۀ مرکزی احصائیه    20ثور 1394الی 20 عقرب 1394
برنامه آموزشی تدریس  لسان انگلیسی برای 60 تن کارمندان ادارۀ مرکزی احصائیه به سطح ابتدائی و متوسط  به کمک پروژه مالیSRF در این اداره آغاز یافت.
مقام رهبری ادارۀ مرکزی احصائیه به ادامه دایر نمودن برنامه های مختلف آموزشی این بار صنوف آموزشی لسان انگلیسی  را راه اندازی  و قرار است طی شش ماه  کارمندان این اداره تحت این آموزش ها قرار بگیرند.
 هدف این برنامه، آموزش لسان انگلیسی که کاربرد بیشتر در راستای وظایف دفتری دارد  برای آن عده از کارمندان می باشد که به دلایل مختلف تا هنوز موفق به فراگیری آن نگردیده اند..
 محترم میر محمد کاظم حبیبی  معاون مالی و اداری ادارۀ مرکزی احصائیه حینکه  برنامه آموزشی لسان انگلیسی را افتتاح نمودند از همۀ کارمندان در خواست کرد تا این برنامه ها را به صورت جدی تعقیب نمایند و کوشش نمایند تا اساسات لسان انگلیسی را که ضرورت مبرم اداره  است به صورت اساسی آن بیاموزند.
   وی درضمن از استاد مربوطه نیزخواست تا جریان تدریس را به صورت دقت به پیش ببرد و به منظور فراگیری بهتر بیشتر خودکارمندان را در جریان آموزش سهیم بسازند.