برگزاری جلسۀ مشورتی پیرامون بحث در بارۀ برنامه ملی توانمندسازی اقتصادی زنان در ادارۀ مرکزی احصائیه

برگزاری جلسۀ مشورتی پیرامون بحث در بارۀ برنامه ملی توانمندسازی اقتصادی زنان در ادارۀ مرکزی احصائیه

9 سرطان 1395

جلسۀ مشورتی در بارۀ برنامۀ ملی توانمند سازی اقتصادی زنان با اشتراک نماینده ها و مسئولان شماری از وزارت ها، ادارات دولتی، و سازمانهای بین المللی به روز سه شنبه در ادارۀ مرکزی احصائیه برگزار گردید.

این نشست که بنا بر درخواست وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین در ادارۀ مرکزی احصائیه تدویر یافت، هدف  از تدویر آن بحث و گفتگو پیرامون برنامۀ ملی توانمند سازی اقتصادی زنان افغانستان است که در سال 2015 میلادی  از طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان به وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین وظیفه سپرده شد تا این برنامه را در همکاری با وزارت امور زنان و سایر وزارت ها و ادارات تدوین نمایند.

در این جلسه محترم انجنیر شیر محمد جامی زاده سرپرست ادارۀ مرکزی احصائیه ضمن استقبال از تدوین این برنامه یادآور گردید که  در ادارۀ مرکزی احصائیه ارقام و معلومات زیاد در رابطه به نقش زنان در عرصه های مختلف موجود می باشد که این معلومات ازطریق اجرای سروی های گوناگون که به سطح ملی و ولایتی از سوی این اداره اجراء می شود بدست آمده است که پلانگذاران و پالیسی سازان را درقسمت طرح برنامه های مبتنی بر شواهد کمک زیاد می نماید.

سرپرست ادارۀ مرکزی احصائیه  در این رابطه از چند سروی که از سوی این اداره به سطح ملی و ولایتی انجام می شود یاد آوری نمود که از آن جمله یکی هم  سروی مشارکت زنان و مردان در سطوح تصمیم گیری است. به باور آقای جامی زاده از طریق این سروی احصائیه های مربوط به نقش زنان در رابطه به حضور آنها در سطوح مختلف دولت و حکومت بدست می آید. وی در ضمن از دو سروی دیگر که یکی آن سروی وضعیت زندگی در افغانستان و دیگر سروی اقتصادی، اجتماعی و دیموگرافیکی است که در کنار جمع آوری معلومات در سایر بخش ها، معلومات بسیار جامع  در رابطه به نقش و حضور زنان در عرصه های مختلف مانند زراعت، صنعت، اقتصاد، سیاست و سایر بخش ها جمع آوری می گردد. آقای جامی زاده در ضمن یادآور گردید که این اداره نظر به لایحه وظایفش همیش تلاش نموده است تا ارقام را در بخش های گوناگون در اختیار استفاده کنندگان ارقام قرار دهد، اما مسئولیت استفاده از آن در طرح پلان ها مسئولیت اداره های است که چگونه میتوانن باید از آن استفاده کنند.

سپس رئیس عمومی پلان و پالیسی وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین نیز ضمن  تشکر ی از ادارۀ مرکزی احصائیه ارقام موجود این اداره را برای طرح هم چون برنامه ها که دارای موثریت زیاد می باشد خیلی مفید و با اهمیت دانسته و تاکید نمود که برنامۀ ملی توانمند سازی اقتصادی به هدف ارتقای ظرفیت زنان به منظور توانمند سازی اقتصادی، خانواده ها، که در آن زنان افغان نقش مرکزی دارد، تدوین می گردد. موصوف علاوه نمود که به همین منظور تا حال در این مورد جلسات مختلف را با نهادهای دولتی، نمایندگان جامعه مدنی اساتید نهادهای تحصیل، زنان کسبه کار، شوراهای انکشاف محلی برگزار نموده اند.