تدویر ورکشاپ دوروزه آگاهی دهی در مورد حقوق و جایگاه زنان از دیدگاه جندر

تدویر ورکشاپ دوروزه آگاهی دهی در مورد حقوق و جایگاه زنان از دیدگاه جندر

مورخ 11 و 12 اسد سال 1395 اداره مرکزی احصائیه

آمریت جندر اداره مرکزی احصائیه جهت آگاهی دهی از حقوق و جایگاه زنان از دیدگاه جندر ورکشاپ دو روزه را برای 34 تن از کارمندان این اداره اعم از زنان و مردان بتاریخ 11 و 12 اسد سال 1395 با همکاری ترینران جندر آمریت محترم ارتقای ظرفیت و جندر وزارت محترم امور زنان دایرنمود.

پروگرام فوق الذکر توسط آیات قرآن کریم که توسط محترم قاری صاحب جاهد احمد تلاوت گردید آغاز شده و با صحبت های عالمانه محترم میر محمد کاظم حبیبی معاون مالی و اداری اداره مرکزی احصائیه رسمآ افتتاح گردید . متعاقبآ پریزینتیشن که در رابطه به حقوق و جایگاه زنان از دیدگاه اسلام و جندر توسط ترینران محترم تهیه گردیده بود برای مشمولین ارائه گردید.

موضوعات که در پروگرام ذکر شده تدریس و روی آن بحث صورت گرفت عبارتند از:

1 – جایگاه زن در جوامع عرب قبل از اسلام

2 – ازدواج در زمان جاهلیت

3 – جایگاه زن در اسلام

4 – نقش زن در احیای ارزش و کرامت انسانی زن

5 – کرامت انسان در اسلام

6 – کرامت زن در قوانین افغانستان

7 – نقش زن در اجتماع

8 – حق زن در انتخاب زوج از دیدگاه شریعت و قانون

9 – حق زن در خاتمه دادن رابطه زوجیت

10 – حق زن در طلاق

11 – حق زن در میراث از دیدگاه شریعت و قانون

12 – حق زن در تعلیم ازدیدگاه شریعت و قانون

13 – حق سیاسی زن از دیدگاه شریعت