تدویر ورکشاپ دوروزه آگاهی دهی در مورد حقوق اطفال بالای والدین از دیدگاه جندر

تدویر ورکشاپ دوروزه آگاهی دهی در مورد حقوق اطفال بالای والدین از دیدگاه جندر

مؤرخ 18 و 19 اسد سال 1395 

آمریت جندر اداره مرکزی احصائیه جهت آگاهی دهی از حقوق اطفال بالای والدین از دیدگاه جندر ورکشاپ دو روزه را برای 30 تن از کارمندان این اداره اعم از زنان و مردان بتاریخ 18 و 19 اسد سال 1395 با همکاری استادان ورزیده و مسلکی آمریت محترم ارتقای ظرفیت و جندر وزارت محترم امور زنان دایرنمود.

پروگرام فوق الذکر توسط آیات قرآن کریم که توسط محترم قاری صاحب جاهد احمد تلاوت گردید آغاز شده و با صحبت های عالمانه محترم میر محمد کاظم حبیبی معاون مالی و اداری اداره مرکزی احصائیه رسمآ افتتاح گردید . متعاقبآ پریزینتیشن که در رابطه به حقوق اطفال بالای والدین از دیدگاه دین مقدس اسلام و جندر توسط ترینران محترم تهیه گردیده بود برای مشمولین ارائه گردید.

موضوعات که در پروگرام ذکر شده تدریس و روی آن بحث صورت گرفت عبارتند از:

1 – اصول و مقررات ورکشاپ و توقعات از تدویر ورکشاپ ، ترینران و مشترکین

2 – درک از حقوق ادوار طفولیت از نظر دین مقدس اسلام

3 – تعریف طفل

4 – تقسیمات ادوارطفولیت

5 – مکلفیت ومسؤولیت چیست؟

6 – تعریف و واضیح ساختن واژه مکلفیت از مسؤولیت

7 – دوره جنین

8 – دوره نوزاد

9 – دوره طفولیت

10 – دوران طفولیت از سن هفت سالگی الی سنین بلوغ