ورکشاپ یک روزه آگاهی دهی نقش زنان در حفاظت از محیط زیست و استفاده از منابع طبیعی

ورکشاپ یک روزه آگاهی دهی نقش زنان در حفاظت از محیط زیست و استفاده از منابع طبیعی

مؤرخ 24 اسد سال 1395

آمریت جندر اداره مرکزی احصائیه جهت آگاهی دهی نقش زنان در حفاظت از محیط زیست و استفاده از منابع طبیعی ورکشاپ یک روزه را به همکاری محترمه نادره جان رشیدی آمره صاحب جندر اداره محترم محیط زیست واستادان مسلکی بخش آگاهی عامه آن اداره محترم تدویر نمود.

در قدم نخست این ورکشاپ با تلاوت آیات قرآن عظیم الشان که توسط محترم قاری صاحب جاهد احمد تلاوت گردید آغاز شده و سپس توسط سخنان عالمانه محترم میرمحمد کاظم حبیبی معاون صاحب مالی واداری اداره مرکزی احصائیه رسمآ افتتاح شد . متعاقبآ پریزینتیشن که توسط محترمه نادره جان رشیدی آمره صاحب جندر اداره محیط زیست تهیه و ترتیب شده بود خدمت مشترکین ارائه گردید.

موضوعات که در پریزنتیشن گنجانیده شده و روی آن بحث و ابراز نظر صورت گرفت عبارتند از :

1 – نقش زنان در حفاظت از محیط زیست

2 – تعریف محیط زیست

3 – انواع محیط زیست

4 – نقش زنان در حفاظت محیط زیست از بعد دینی ، اجتماعی و اقتصادی

5 – نقش زنان در کاهش آلوده گی آب و هوا

6 – اهمیت آب در زنده گی و انواع منابع آب

7 – نقش زنان در مدیریت زباله ها

8 – مسایل و مشکلات زنان در رابطه به حفظ محیط زیست و منابع طبیعی

9 – مشارکت زنان در مدیریت محیط زیست

10 – مسایل و مشکلات محیط زیستی شهر کابل

11 – راه های جلوگیری از آلوده گی محیط زیست