تدویر جلسه نظارت از نحوه تطبیق پلان کاری ملی برای زنان افغانستان (نپوا)

تدویر جلسه نظارت از نحوه تطبیق پلان کاری ملی برای زنان افغانستان (نپوا)

تاریخ : 6/6/1395

وزارت محترم امور زنان همه ساله جهت نظارت از نحوه تطبیق پلان کاری ملی برای زنان افغانستان (نپوا) جلسات را با ادارات دولتی و ارگانهای مستقل افغانستان روی دست داشته و شاخص های مختلف را غرض خانه پری در شش سکتور که در پلان کاری مذکور گنجانیده شده است ارسال میدارد.

به همین منظور اداره مرکزی احصائیه جلسه نظارتی در رابطه به نحوه تطبیق پلان کاری ملی برای زنان افغانستان و تعهدات این اداره در قبال زنان اداره مربوط خویش در پلان مذکور بتاریخ 6/6/1395 با همکاری وزارت محترم امور زنان و همآهنگی ریاست های محترم منابع بشری ، پلان و پالیسی و آمریت جندر اداره مرکزی احصائیه دایر گردید.

شاخص های که در شش سکتور مختلف بمنظور خانه پری به ادارات ارسال میگردد نمایانگر وضعیت کنونی زنان در ادارات میباشد .

موضوعات مهم این شاخص ها عبارتند از( افزایش حضور زنان الی %30 تا سال 2020 ، افزایش حضور زنان در سطوح رهبری و تصمیم گیری ،جندرایز ساختن تمام پالیسی ها و استراتیژی های ادارات ، ایجاد محیط کاری مصؤن برای زنان ، کاهش آزار و آذیت های جنسیتی ، بلند بردن سطح تحصیلی زنان بدرجه های لیسانس و ماستری با پرداخت هزینه تحصیلی شان و سایر موارد مربوط به زنان

هدف وزارت محترم امور زنان با جمع آوری ارقام توسط این شاخص ها حمایت و پشتیبانی از زنان بوده وبه مقامات عالی که در رآس دولت قرار دارند ثابت میسازند که زنان نیز مانند مردان دارای قوت و توانائی های هستند و آنها میتوانند دوشادوش مردان کار نموده جامعه را میسازند ونقش مهمی در پروسه صلح ورشد دولت از لحاظ سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی دارند.

بحث ها و گفتگوها در باره اینکه اداره مرکزی احصائیه چه تدابیری در رابطه به بهبود وضعیت زنان در اداره خویش دارد و چقدر خوشبینی ها جهت افزایش حضور زنان بویژه استخدام آنان در سطوح رهبری وجود دارد ادامه یافته و با تعهد نمودن اداره مرکزی احصائیه جهت افزایش حضور زنان در بخش استخدام در سطح رهبری متوسط و ابتدائی در سال 1395 در حدود %20 و در سال های بعدی به %30 افزایش خواهد یافت به پایان رسید.