تدویر جلسه پیگیری و نظارت از شناسائی موانع ارتقاء نقش زنان در وزارت ها و ادارات مستقل دولتی

تدویر جلسه پیگیری و نظارت از شناسائی موانع ارتقاء نقش زنان در وزارت ها و ادارات مستقل دولتی

زمان برگزاری : 2/6/1395

آمریت جندر اداره مرکزی احصائیه با همکاری و همآهنگی ریاست محترم جندر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و ریاست محترم منابع بشری این اداره جلسه پیگیری و نظارت از شناسائی موانع ارتقاء نقش زنان در اداره مربوطه خویش را بتاریخ 6/6/1395 دایر نمود.

هدف ریاست محترم جندر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از این پیگیری و نظارت رسیدن به درک جامع و شناسائی موانع بیشتر مشکلات و چالش های فراراه زنان در ادارات خدمات ملکی میباشد ، تا با جمع آوری و شناسائی مشکلات زنان ، ریاست محترم جندر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در همکاری با وزارت ها و ادارات ذیربط راهکار ها و برنامه های مؤثر را برای رفع و کاهش مشکلات موجود زنان طرح و تطبیق نمایند.

به همین منظور نماینده آنریاست محترم فورمه های را برای کارمندان این اداره جهت خانه پری توزیع نمود تا کارمندان این اداره اعم از زنان و مردان نظریات شان بطور انفرادی درج این فورمه ها نمایند.

جلسه فوق الذکر بعد از جمع آوری فورمه های خانه پری شده با بحث و گفتگو های آزاد میان اشتراکین به پایان رسید.