تدویر جلسه بررسی موانع ارتقای زنان به پست های مدیریت دولتی

تدویر جلسه بررسی موانع ارتقای زنان به پست های مدیریت دولتی

زمان برگزاری : 14/6/1395

آمریت جندر اداره مرکزی احصائیه با همکاری و همآهنگی ریاست محترم تحقیق و انکشاف مرحله جدید اصلاحات  ریاست محترم عمومی اداره خدمات ملکی و ریاست محترم منابع بشری این اداره جلسه بررسی  موانع ارتقای زنان در پست های مدیریت دولتی اداره مربوطه خویش را بتاریخ 14/6/1395 دایر نمود.

هدف ریاست محترم تحقیق و انکشاف مرحله جدید اصلاحات اداره خدمات ملکی بررسی مشکلات و موانع فراراه ارتقای زنان به پست های مدیریتی در ادارات دولتی میباشد .

زیرا زنان بعنوان یکی از سرمایه های با ارزش هر کشور میباشند که مشارکت جدی آنها کلید رشد و ترقی محسوب میگردد و نابرابری جنسیتی و تبعیض میان زن و مرد یک مانع بر سر راه پیشرفت بشر میباشد . به همین اساس مشکلات زنان بعنوان جمعیت فعال کشور تآثیر مستقیمی بر پیشرفت و توسعه همه جانبه جامعه دارد.

به همین منظور نماینده های آنریاست محترم پرسشنامه های را برای کارمندان این اداره جهت خانه پری توزیع و ارائه نظریات نمودند تا کارمندان این اداره اعم از زنان و مردان نظریات شان بطور انفرادی درج این پرسشنامه ها نمایند.

جلسه فوق الذکر بعد از جمع آوری پرسشنامه های خانه پری شده با بحث و گفتگو های آزاد میان مشمولین برنامه به پایان رسید.