محفل تجلیل از هشتم مارچ روز بین المللی زن

محفل تجلیل از هشتم مارچ روز بین المللی زن

تالار اداره ملی احصائیه ومعلومات

مورخ 20/12/1397

از هشتم مارچ روزبین المللی زن در تالار اداره ملی احصائیه ومعلومات بتاریخ 20/12/ 1397 طی محفلی تجلیل به عمل آمد .                                                                    درین محفل که به اشتراک جلالتماب محترم احمد جاوید رسولی رئیس عمومی اداره ملی احصائیه ومعلومات ، هیئت رهبری  ویک تعداد از کارمندان اداره ملی احصائیه ومعلومات ، محترمه شکیلا نظری رئیس اطلاعات  وارتباط عامه وزارت امور زنان دایر گردیده بود ، محفل  بعد از قراات آیات چند از قرآن مجید توسط یک تن از کارمندان طبقه اناث  وپخش سرود ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان آغاز گردید.                                                                                                                 

در ابتدا محترم احمد جاوید رسولی رئیس عمومی اداره ملی احصائیه ومعلومات بعد از ادای سلام و ظهر بخیر روز جهانی زن ( 8مارچ ) را به تمام زنان بخصوص زنان اداره ملی احصائیه ومعلومات تبریک گفته فرمودند ، زندگی مرد ها نه میتواند بدون زن تکمیل گردد هر زن در بهبود  زندگی مرد ها  رول بس مهم دارد ودرهر مرحله از زندگی مرد ها نقش زن ارزشمند است .                                          

آنها ضمن صحبت شان گفتند من طرفدار انتخاب زنان در بست های کلیدی اداره هستم ونه باید نقش زنان  در امور اداره بشکل سمبولیک باشد آنها باید عملا" در همه عرصه ها نقش قابل ملاحظه داشته باشند .

بعدا" پیام وزیر امور زنان به مناسبت هشتم مارچ توسط محترمه شکیلا نظری رئیس اطلاعات وارتباط عامه وزارت امور زنان قراات گردیده وروز زن را به نماینده گی از وزارت امورزنان  به زنان حاضر در تالار تبریک عرض نمودند .                                                                                     

سپس خانم غزالان کوفی رئیس اتباع خارجی اداره ملی احصائیه ومعلومات  در مورد فرصت ها وچالش های فرا  راه زنان صحبت نموده وروز جهانی زن را برای زنان تبریک گفتند . بعدا" محترمه مریم رجایی آمره جندر اداره ملی احصائیه ومعلومات پیشنهادات و مشکلات زنان را مطرح نموده وعده سپردند که تماما" خواست های زنان را رسما" به مقام اداره تقدیم نمایند .                                                   

در جریان محفل قطعه شعری در ارتباط روز جهانی زن توسط محترمه خالده تحسین قراات گردید .     

بعدا" طرح زنان توسط محترمه فرح دیبا یک تن از کارمندان اداره قراات گردیده ودر اخیر محفل سپاسنامه ها وتحایف توسط یک تعداد ازهیئت رهبری اداره ملی احصائیه ومعلومات به مستحقین وزنان پیشتاز توزیع گردید ه ومحفل باقرائت دعائیه خاتمه یافت .