نشر گزارش مختصر سروی وضعیت زنده گی در افغانستان ۱۳۹۵

نشر گزارش مختصر سروی وضعیت زنده گی در افغانستان ۱۳۹۵

تالار قصر مرمرین

مورخ 16/2/ 1397

گزارش مختصر سروی وضعیت زنده گی در افغانستان سال 1395 طی محفلی از طرف ادارۀ مرکزی احصائیه به اشتراک محترم مصطفی مستور وزیراقتصاد، محترم احمد جاوید رسولی رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه، معینان و روسای محترم پلان و پالیسی یکتعداد وزارت ها و ادارات دولتی، استادان محترم پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل، رئیس بانک جهانی، نماینده اتحادیه اروپا، نمایندۀ سازمان بین المللی کار، نماینده گان یکتعداد موسسات ملل متحد و سازمانهای بین المللی و اعضای هیئت رهبری ادارۀ مرکزی احصائیه در تالار قصر مرمرین نشر گردید.

محفل با تلاوت آیات چند از قرآن مجید آغاز گردید.

بعدا" محترم احمد جاوید رسولی رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه ضمن ابراز صبح بخیر و خوش آمدید به حاضرین مجلس فرمودند: سروی وضعیت زنده گی در افغانستان سال 1395 به دوام دوره های قبلی این سروی به کمک مالی اتحادیۀ اروپا و همکاری تخنیکی انستیتیوت  ICON توسط ادارۀ مرکزی احصائیه بمثابه ادارۀ مسئول جمع آوری و نشر ارقام و معلومات احصائیوی، به سطح کشور مورد اجرا قرار گرفت. نتایج این سروی زمینۀ دسترسی آسان به منابع جامع ارقام و معلومات احصائیوی را فراهم نموده، وزارتها، ادارات دولتی، موسسات اکادمیک و تحقیقاتی، سازمان های غیر حکومتی، بخش سکتور خصوصی و همچنان جامعۀ بین المللی را درجهت ساختن پالیسی ها، پروگرامها و اتخاذ تصامیم مبتنی بر شواهد کمک خواهد کرد.

بعدا" محترم حسیب الله موحد معاون مسلکی ادارۀ مرکزی احصائیه پریزنتیشن خویش را در رابطه با یافته های کلیدی سروی ارائه داشت و بطور نمونه از نتائج شاخص های مهم سروی که انعکاس دهنده وضعیت زنده گی مردم افغانستان در سال 1395 بوده است یاد آوری نمود که از مجموع نفوس کشور 54.5 فیصد مردم زیر خط فقر ملی، 48 فیصد زیر 15 سال قرار دارند و 44 فیصد مردم در عدم مصئونیت غذائی بسر می برند.

سپس محترم مصطفی مستور وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان ضمن ابراز تبریکی به رئیس و هیئت رهبری ادارۀ مرکزی احصائیه در مورد انجام سروی وضعیت زنده گی در افغانستان صحبت نموده گفتند، یافته های سروی وضعیت زنده گی که در پرزینتیشن ارائه گردید برای وزارت اقتصاد هم نوید دهنده و هم ناگوار است، زیرا آمار عقب مانی بعضی از شاخص ها ما را وا میدارد تا در آینده تدابیر جدی را اتخاذ نموده بتوانیم بر عقب مانی ها فایق آیم و به همین منظور وزارت اقتصاد تصمیم دارد تا مرکز تحقیقات آمار را در وزارت اقتصاد ایجاد نماید.

بعدا" محترم لعل الدین آریوبی معین وزارت کار و امور اجتماعی نخست انجام موفقانه سروی وضعیت زنده گی در افغانستان را به رئیس، هیئت رهبری و کارمندان ادارۀ مرکزی احصائیه تبریک عرض نموده ترتیب گزارش حاضر را یک سند مهم در حیات جامعه دانسته و از همکاری همیشگی وزارت کار و امور اجتماعی در عرصه های مورد نیاز با ادارۀ مرکزی احصائیه وعده دادند.

سپس باالترتیب نماینده گان محترم بانک جهانی، اتحادیه اروپا و سازمان بین المللی کار پیرامون موضوع صحبت نموده و به سلسلۀ همکاری های قبلی تعهد ادامۀ کمک های مالی و تخنیکی خویش را با ادارۀ مرکزی احصائیه تجدید نمود.

بعدا" محترم همدرد معین مسلکی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری یافته های سروی وضعیت زنده گی در افغانسان را که توسط ادارۀ مرکزی احصائیه انتشار یافت در حیات اقتصادی – اجتماعی مردم افغانستان و بخصوص وزارت زراعت، آبیاری و مالداری خیلی با ارزش دانسته و همکاری آنوزارت را با ادارۀ مرکزی احصائیه ابراز نمودند.

در اخیر، محترم پوهنمل فضل احمد جویا یک تن از استادان سابقه دار و مجرب پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل برگزاری محفل را جمعبندی کرد و آنرا با برشمردن پیشرفت ها و عقب مانی ها در تطبیق شاخص های اهداف انکشافی هزاره و آماده گی برای تطبیق شاخص های اهداف انکشافی پایدار الی سال 2030 میلادی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان متعهد به اجرای آن می باشد، مفید خواند. موصوف نشر گزارش مختصر سروی وضعیت زنده گی مردم افغانستان در سال 1395 را یک فرصت با ارزش یاد آوری نمود و از اشتراک کننده گان، پلانگذاران و طراحان پالیسی های نهاد های دولتی، موسسات بین المللی و سکتور خصوصی تقاضا بعمل آورد تا نتایج این سروی را به حیث یک منبع جامع ارقام احصائیوی در کشور استفاده نماید تا بتوانیم بخاطر تآمین رفاه اجتماعی و بهبود وضعیت زنده گی مردم افغانستان برنامه های انکشافی مبتنی بر شواهد را طرح و تطبیق نمائیم.   

از لینک زیر می توانید به صفحه داشبورد سروی متذکره دسترسی پیدا کنید .

داشبورد  ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری (سروی وضعیت زنده گی در افغانستان)