توزیع تصدیقنامه های ورکشاپ آموزشی مروری به مدیریت منابع بشری برای 35تن کارمندان اداره مرکزی احصائیه

توزیع تصدیقنامه های ورکشاپ آموزشی مروری به مدیریت منابع بشری برای 35تن کارمندان اداره مرکزی احصائیه
ورکشاپ آموزشی مروری کلی به مدیریت منابع بشری طی 16 برنامه آموزشی تحت عناوین (مدیریت،مدیریت منابع بشری،مدیریت دفتر،مدیریت زمان،مدیریت ارتباط مامورین،مدیریت تغیر،ارزیابی اجراات،سیستم جدید رتب ومعاشٰ،استخدام ٰ،پلانگذاری،رهبری،افهام وتفهیم،حل منازعات،قوانین مقررات وطرزالعمل های خدمات ملکی،طرح ساختار تشکیلاتی یک اداره،مکتوب نویسی واصول نگارش.)بمدت 16روز کاری ازطرف ریاست منابع بشری،به همکاری مشاور ارشد منابع بشری اداره خدمات ملکی محترم داکتر نورزاده در تالار کنفرانسهای اداره تدویر گردیده بود، طی محفلی بحضورداشت محترم دیپلوم انجینرشیرمحمد جامی زاده رئیس عمومی اداره مرکزی احصائیه،درحالیکه محترم میرمحمد کاظم حبیبی معاون مالی واداری ،محترمه سمیرا محب رئیس منابع بشری ومحترم محمد خالد ارشد رئیس هماهنگی وحمایت منابع بشری ک،م،ا،ا،خ،م، اشتراک ورزیده بودند،ابتدا محفل با تلاوت ایات چند از کلام پاک آغازبعدا" محترم جامی زاده پیرامون ارزشها واهمیت فراگیری آموزش های نوین منابع بشری به تفصیل صحبت نموده فرمودند"بمنظوراجراات موثر ومثمردراستقامت های کاری کارمندان، باید حد اعظمی فراگیری آموزش هارا درامربهتر اجرای کارهای یومیه شان مورد استفاده قراردهند وطور متداوم درامر فراگیری آموزشهای مسلکی ومدیریتی جهت ارتقای ظرفیت فردی مساعی بیدریغ بخرچ داده ودراخیر از گرداننده گان ودست اندرکاران تدویر ورکشاپ وحمایت کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی اظهارقدردانی وتشکرنمودند ." متعاقبا" محترم اقای ارشد حمایت خویشرا درمورد ارتقای ظرفیت ریاست های منابع بشری کارا ابراز نموده ،افزودند وقتی افراد دریک اداره آموزش میبینند وظرفیت های شان انکشاف میکند واضیح است که انکشاف فرد بسترخوبی برای انکشاف اداره میگردد.اخیرا" محترم فقیرشاه مهران آمرارتقای ظرفیت وانکشاف اداره ریاست منابع بشری درمورد ارتقای ظرفیت کارمندان و تداوم تدویر همچوورکشاپ هارابا اهمیت وانمود کرده ازهمکاری وحمایت ک،م،ا،آوهیئت رهبری اداره مرکزی احصائیه به نمایندگی ازاشتراک کننده گان ابراز تشکر نمودند.دراخیر تصدیق نامه ها به کارمندان که درورکشاپ سهم گرفته بودند توسط محترم جامی زاده صاحب ،ارشد صاحب ،حبیبی صاحب وسائیرین بتاریخ27/5/1393 توزیع گردید.