توزیع تصدیقنامه های دور دوم ورکشاپ آموزشی مروری کلی بر مدیریت منابع بشری برای 26تن بست های 4و5کارمندان اداره مرکزی احصائیه طی یکماه

توزیع تصدیقنامه های دور دوم ورکشاپ آموزشی مروری کلی بر مدیریت منابع بشری برای 26تن  بست های 4و5کارمندان اداره مرکزی احصائیه طی یکماه
توزیع تصدیقنامه های ورکشاپ آموزشی مروری کلی بر مدیریت منابع بشری برای 26تن کارمندان اداره مرکزی احصائیه
ورکشاپ آموزشی مروری کلی بر مدیریت منابع بشری طی 12 برنامه آموزشی تحت عناوین (مدیریت،مدیریت منابع بشری،مدیریت دفتر،مدیریت زمان،مدیریت ارتباط مامورین،مدیریت تغیر،ارزیابی اجراات، استخدام ٰ،پلانگذاری،رهبری ،حل منازعات، ، مقرره طرزسلوک مامورین، وجائب ومکلفیت های مامورین خدمات ملکی ، درهفته دو روز کاری ازطرف ریاست منابع بشری،به همکاری مشاور ارشد منابع بشری اداره خدمات ملکی محترم داکتر نورزاده دراتاق جلسات هئیت رهبری اداره تدویر گردیده بود، طی محفلی بحضورداشت محترم دیپلوم انجینرشیرمحمد جامی زاده رئیس عمومی اداره مرکزی احصائیه،درحالیکه محترم میرمحمد کاظم حبیبی معاون مالی واداری ،محترمه سمیرا محب رئیس منابع بشری وجمعی از روسای محترم اداره اشتراک ورزیده بودند. ابتدا ،محفل با تلاوت ایات چند از کلام پاک آغازبعدا" محترم جامی زاده صاحب پیرامون ارزشها واهمیت فراگیری آموزش های نوین منابع بشری به تفصیل صحبت نموده فرمودند"بمنظوراجراات موثر ومثمردراستقامت های کاری کارمندان، باید حد اعظمی فراگیری آموزش هارا درامربهترسازی فعالیت های یومیه شان مورد استفاده قراردهند وطور متداوم درامر فراگیری آموزشهای مسلکی ومدیریتی جهت ارتقای ظرفیت فردی مساعی بیدریغ بخرچ داده ودراخیر از گرداننده گان ودست اندرکاران تدویر دور دوم  ورکشاپ آموزشی درپرتوحمایت متداوم مقام اداره اظهارقدردانی وتشکرنمودند ." متعاقبا" محترم اقای حبیبی صاحب معاون مالی واداری صحبت نموده، حمایت شانرا درمورد ارتقای ظرفیت کارمندان ریاست های حما ئیوی ومسلکی کارا  دراداره ابراز نموده ،افزودند وقتی افراد دریک اداره آموزش میبینند وظرفیت های شان انکشاف میابد واضیح است که بمنظور تحقق ظرفیت سازی و انکشاف فردی  انها اکمالات لوژستیکی درامر انکشاف ذهنی کارمندان اداره  اهمیت به سزائی داشته که وعده همکاری شانرا ابراز نمودند. سپس محترمه سمیرا محب رئیس منابع بشری درمورد ارتقای ظرفیت کارمندان و تداوم تدویر همچو ورکشاپ هااظهار رضایت نموده ازهمکاری وحمایت ک،م،ا،ا وهیئت رهبری اداره مرکزی احصائیه به شایستگی یاد آوری کردند ، بعدا"محترم نجیب الله سلطانی ومحترمه نظیفه استانکزی به نمایندگی ازاشتراک کننده گان ورکشاپ آموزشی ازنحوه سازماندهی وانسجام بس عالی تدریس ابراز تشکر نمودند. متعاقبا" جناب محترم داکتر نورزاده مشاور ارشد منابع بشری ک .ا.ا.خ .م از اشتراک فعال و علاقه مندی کارمندان  اداره به همکاری آمریت ارتقاء ظرفیت وانکشاف اداره  ریاست منابع بشری به نیکوئی یاد آوری وازتشویق وحمایت مقام محترم رهبری اداره اظهار امتنان  نمودند .دراخیر تصدیق نامه ها به کارمندان که درورکشاپ سهم فعال گرفته بودند ،توسط محترم جامی زاده صاحب،،محترم حبیبی صاحب وروساء هریک محترم داکتر عبدالجباراسحق زی، محترم عزیزالله فقیری،محترم محمدابراهیم نعیمی، محترم غلام مصطفی زرمتی،محترم عیدمرجان سمون ومحترمه راحله عارف وآقای بسواس هماهنگ کننده پروژه ( S.R.F ) توزیع گردید.