تدویر کورس سواد آموزی برای 74 تن کارکنان خدماتی اداره مرکزی احصائیه

تدویر کورس سواد آموزی برای 74 تن کارکنان خدماتی اداره مرکزی احصائیه
طبق فقره 10 و 11 مصوبه شماره اول مورخ 23/1/ 1396 کابینه محترم جمهوری اسلامی افغانستان با در نظر داشت ماده 37 قانون معارف پروسه سواد آموزی برای کارکنان خدماتی که از سواد محروم هستند بعد از تفاهم با معینیت محترم سواد آموزی وزارت محترم معارف آغاز آن به تاریخ 24/2/1396 بعد از تلاوت آیات قران عظیم شان توسط محترم میر محمد کاظم حبیبی معاون مالی واداری وآمریت ارتقای ظرفیت ریاست منابع بشری در تالار اداره افتتاح گردید.
محترم میر محمد کاظم حبیبی معاون مالی واداری در باره اهمیت این کورس برای کارکنان اداره  دقسمت ارزش سواد معلومات ارایه نمودند و از عموم کارکنان خدماتی تقاضا نمود تا روزانه یک ساعت در آموزش سواد اشتراک نمایند تا از سواد آموزی بهرمند گردند و مشکلات که در عرصه کاری شان در قسمت سواد موجود است مرفوع گردد.