اداره ملی احصائیه و معلومات به سلسله برنامه‌های گزارش‌دهی حکومت به ملت، امروز گزارش کاری اش را ارایه کرد.

اداره ملی احصائیه و معلومات به سلسله برنامه‌های گزارش‌دهی حکومت به ملت، امروز گزارش کاری اش را ارایه کرد.

یکشنبه بیست و پنجم برج حمل:  رهبری اداره ملی احصائیه و معلومات در یک نشست خبری در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت، در مورد فعالیت‌ها و دستاوردهای این اداره معلومات داد.

محترم  احمد جاوید رسولی در نخست از تغییرات گسترده به منظور ایجاد یک اداره پاسخگو به تمام نیازمندی‌ها به حیث نخستین فعالیت‌های این اداره یادآوری کرد و در ادامه افزود: " سال گذشته ما با همکاران بین‌المللی مان یکجا دریافتیم که، اداره پاسخگوی تمام نیازمندی ها نیست، بناً بر این تغییرات گسترده‌یی را، در ساختار اداره در همکاری با اداره محترم اصاحات اداری و همچنان در ساحه کاری مان به میان آوردیم."

در ادامه آقای رسولی به فشرده فعالیت‌های اداره در چهار بخش پرداخت و جمع آوری معلومات جغرافیایی به ارزش 100 میلیون دالر و ایجاد، چوکات نمونه گیری ملی توسط متخصصان اداره ملی احصائیه و معلومات برای نخستین بار، ایجاد سیستم برای دریافت سریع نتایج کانکور از سوی داوطلبان و برنامه ریزی برای انجام سروی‌ها توسط تابلیت را، از فعالیت‌های کلیدی این اداره عنوان کرد.

وی در این مورد گفت: " معاونیت انسجام معلومات جغرافیایی به ارزش 100 میلیون دالر معلومات را جمع آوری کرده که این فعالیت از سرمایه گذاری های اضافی جلوگیری می کند و ویژه گی آن این است که، وقتی ما معلومات را به یک هدف حریداری می کنیم، برای دیگر اهداف و ادارات نیز، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. مورد دیگر ایجاد سیستمی برای دریافت سریع نتایج کانکور است، به گونه‌یی که، پیش از این داوطلبان نیاز به زمان زیاد برای دریافت نتایج شان داشتند، اما با ایجاد این سیستم که، ما در ایجاد نقش کلیدی داشته ایم، یک داوطلب کانکور در 3 تا 5 ثانیه به نتایج ‌اش دسترسی پیدا کرده می تواند."

مصرف 98 اعشاریه 2 درصدی بودجه، وصل اداره با نهادهای اکادمیک برای نخستین بار، ایجاد سیستم ثبت معلومات دانشجویان و تلاش برای تکمیل این سیستم تا پایان سال، و همچنان تهیه گزارش فقر چند بعدی برای نخستین بار از دستاوردهای عمده دیگری است که، اداره ملی احصائیه و معلومات توانسته است در جریان سال 1397 به آن بپردازد.

محترم احمد جاوید رسولی در این مورد  به گونه تفصیلی گفت: "ما در این سال نه تنها سروی وضعیت زندگی مردم افغانستان را انجام دادیم، بل با استفاده از تحلیل آن گزارش فقر چند بعدی را، تهیه کرده و آن را، به نشر سپردیم که کمک بزگی برای نهادهای برنامه ریز است که بتوانند به اساس آن برنامه های شان را، تنظیم کنند."

اداره ملی احصائیه و معلومات در بخش ثبت احوال نفوس که به تازه‌گی به اداره ملی احصائیه ادغام شده است نیز، در جریان یک سال پسین آغاز روند توزیع تذکره الکترونیکی با توزیع دست کم 120350 تذکره الکترونیکی و توزیع 4.5 میلیون تذکره ورقی در جریان کمپاین ملی توزیع تذکره ورقی برای اشتراک کننده‌گان در انتخابات پارلمانی را، انجام داده است.

به گفته رهبری اداره ملی احصائیه و معلومات، به منظور دستیابی آسان شهروندان کشور به معلومات حکومتی در ساحات مختلف اقدام به ایجاد 4 پورتل انجام داده است که هم اکنون پورتل جغرافیایی به منظور دسترسی تمام متقاضیان به معلومات جغرافیایی ایجاد شده است و در آینده نزدیک با تکمیل شدن تمامی این پورتل ها شهروندان دیگر برای دریافت معلومات حکومتی نیازمند مراجعه به مراجع گونه گون نخواهند داشت.