اعلامیه مطبوعاتی ورکشاپ مشترک اداره مرکزی احصائیه و وزارت امور زنان برای ایجاد هماهنگی بین نهادهای دولتی در راستای احصائیه و شریک سازی معلومات جندر

اعلامیه مطبوعاتی

ورکشاپ مشترک اداره مرکزی احصائیه و وزارت امور زنان

برای ایجاد هماهنگی بین نهادهای دولتی در راستای احصائیه و شریک سازی معلومات جندر

کابل، 24 سنبله 1393- از آنجاییکه نبود آمار و ارقام تفکیک شده بر مبنای جنسیت یک چالش عمده فرا راه روند پلانگذاری و دادخواهی موثر برای زنان افغانستان می باشد، اداره مرکزی احصائیه و وزارت امور زنان به صورت مشترک ورکشاپ سه روزه ای را برای ایجاد و تقویت ساختارهای هماهنگی و نظارتی بین وزارت امور زنان، اداره مرکزی احصائیه و سایر وزارتخانه ها بر گذار می کنند. این ورکشاب به منظور جمع آوری آمار و ارقام تفکیک شده بر مبنای جنسیت و به واسطه نظارت و تطبیق بهتر تعهدات مربوط به تساوی جندر و افزایش پلانگذاری های استراتژیک و پاسخگو برای جندر و روند گزارشدهی آن برگزار می نمایند.

رئیس عمومی اداره مرکزی احصائیه، دیپلوم انجینیر شیر محمد جامی زاده در خصوص ابراز داشته اند: "بر پایه تعهدات ملی و بین المللی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، ارتقای توانمند سازی زنان و تساوی جنسیت یکی از اولویت های مهم انکشافیمی باشد. برهمین اساس، تدویر این ورکشاپ سه روزهبه حمایت و همکاری ادارۀ ملل متحد برای زنانجهت ایجاد و تقویت ساختار هماهنگی و نظارتی برای احصائیه جندر و استفادۀ پلانگذاران، طراحان پالیسی، محققین، شرکای انکشافی و فعالان جندر از این معلومات جهت طرح برنامه و پالیسی های مناسب برای انکشاف زنان موثر خواهد بود."

خانم سیده مژگان مصطفوی، معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زناندر زمینه می گویند: "تدویر این ورکشاپ به صورت مشترک با اداره مرکزی احصائیه و سایر نهادهای دولتی به عنوان قدم نخست در جهت تقویت همکاری و ایجاد ساختارهای نظارتی و هماهنگی در رابطه به جمع آوری آمار و ارقام تفکیک شده جنسیتی یک اقدام لازمی و موثر جهت پلانگذاری موثرتر به خاطر بهبود وضعیت زنان در افغانستان و زمینه سازی برای همکاری های منظم و متعاقب بین ارگان های دولتیدرین خصوص می باشد."

از سال 2002 بدینسو اداره ملل متحد برای زنان در افغانستان در همکاری نزدیک با دولت جمهوری اسلامی افغانستان و جامعه مدنی در حال انجام فعالیت ها در زمینه تساوی جندر و توانمندسازی زنان افغان بوده است.در جولای سال 2014، توافقنامه ای بین اداره ملل متحد برای زنان و اداره مرکزی احصائیه افغانستان به امضا رسید که بر اساس آن، این اداره همکاری های مالی و تخنیکی اداره ملل متحد برای زنان را در خصوص احصائیه جندر دریافت می دارد. خانم الزیرا ساگینبیوا، نماینده اداره ملل متحد برای زنان در افغانستاندر این رابطه می گوید که " اداره ملل متحد برای زنان به حمایت قوی از تقویت ظرفیت ها برای اداره مرکزی احصائیه، وزرات امور زنان و واحدهای جندر سایر نهادهای دولتی جهت ایجاد هماهنگی و همکاری به منظور جمع آوری، تحلیل و توزیع احصائیه جندرمتعهد است."

این ورکشاب با هدف ایجاد یک پلان کاری مشترک بین اداره مرکزی احصائیه، وزارت امور زنان و واحدهای جندر سایر نهادهای دولتی برای جمع آوری، تحلیل و توزیع آمار تفکیک شده بر مبنای جنسیت و شریک سازی معلومات درین زمینه برگذار و طی آن با انجام یک ارزیابی، نیازها و چالش های مربوط به واحدهای جندر درین خصوص شناسایی و اقدامات بعدی مورد مباحثه قرار می گیرد.