پلان استراتیژیک، پالیسی منابع بشری و رهنمود معلوماتی برای کارکنان جدید التقرر اداره مرکزی احصائیه ترتیب گردید.

پلان استراتیژیک، پالیسی منابع بشری و رهنمود معلوماتی  برای کارکنان جدید التقرر اداره مرکزی احصائیه ترتیب گردید.
یکی از اهداف اساسی اداره مرکزی احصائیه ارتقای ظرفیت، بهبود روند کاری و پیشرفت امور محوله به شکل درست آن میباشد. بدین ملحوظ  سه سند اساسی اداره از جمله پلان استراتیژیک، پالیسی منابع بشری و رهنمود معلوماتی کارکنان جدید التقرر توسط ریاست منابع بشری اداره مرکزی احصائیه به همکاری مشاور ارشد منابع بشری ک.م.ا.ا.خ.م ترتیب و بعد از منظوری مقام اداره جهت تطبیق چاپ و نشر گردید.
اسنادمذکور به تاریخ 1/6/ 1393 رسما به دسترس تمام ریاست های اداره مرکزی احصائیه قرار گرفته و رهبری اداره از تمام معاونین محترم، روئسای محترم، آمرین و مسئولین بخش های  محترم خواسته است که در تطبیق و تحقق موثر اسناد متذکره، همکاری نمایند.