جلسۀ کمیته تخنیکی ارقام محاسبات ملی در ادارۀ مرکزی احصائیه

جلسۀ کمیته تخنیکی ارقام محاسبات ملی در ادارۀ مرکزی احصائیه

21 جوزا 1396

جلسۀ کمیته تخنیکی ارقام محاسبات ملی صبح امروز با اشتراک مسئولین و نماینده های یک تعداد از وزارت ها، ادارات دولتی وبین المللی در ادارۀ مرکزی احصائیه برگزار گردید.

نخست محترم انجنیر شیرمحمد جامی زاده سرپرست ادارۀ مرکزی احصائیه در رابطه با جلسه امروزی صحبت نموده و خاطر نشان ساخت هدف از برگزاری این جلسه بحث و تبادل نظر در مورد ارقام سال 1395 به ویژه ارقام بخش محاسبات ملی و نیز تشریح تغیرات به میان آمده در این سیستم از جانب ادارۀ مرکزی احصائیه می باشد.

سپس محترم محمد ابراهیم نعیمی رئیس محاسبات ملی ادارۀ مرکزی احصائیه در رابطه با پیشرفت های به میان آمده در سیستم محاسبات ملی کشور طی پریزنتشن معلومات ارائه  نمود. وی یاد آورگردید که کمیته تخنیکی محاسبات ملی در تمامی کشور ها وجود دارد که یکی از اهداف تشکیل این کمیته هم شریک ساختن ارقام جمع آوری شده در این مورد با ادارات کلیدی قبل از نشر آن جهت بلند بردن کیفیت ارقام می باشد .

گفتنی است که کمیته تخنیکی محاسبات ملی سال قبل به میان آمد که هدف از تشکیل آن هماهنگ ساختن ارقام محاسبات ملی میان یک تعداد ادارات سکتوری غرض بلند بردن کیفیت ویکسان بودن ارقام میباشد.