اخبار

 • خبرنامه ۲۷ جوزا 1393

  رده : عمومی

  خبرنامه ۲۷ جوزا 1393 ادارۀ مرکزی احصائیه مسرت دارد که بمثابه یگانه ادارﮤ رسمی جمع آوری و نــشر ارقام و مـعلومات احصائیوی باجمع آوری ارقام نسبتاً بهنگام، سالنامۀ احصائیوی سال 1392 را حدود دوماه قبل نظر به سالهای گذشته بدسـت نشر می سپارد. نـشر...

 • برگزاری برنامه آموزشی تدریس کامپیوتر در ادارۀ مرکزی احصائیه

  رده : عمومی

  برگزاری برنامه آموزشی تدریس کامپیوتر در ادارۀ مرکزی احصائیه 2 سرطان برنامه آموزشی تدریس پروگرام های کامپیوتر برای کارمندان ادارۀ مرکزی احصائیه در این اداره آغاز یافت. مقام رهبری ادارۀ مرکزی احصائیه به ادامه دایر نمودن برنامه های مختلف...

 • افتتاح سروی اقتصادی ، اجتماعی و دیموگرافی در ولایت پروان

  رده : عمومی

  افتتاح سروی اقتصادی ، اجتماعی و دیموگرافی در ولایت پروان 31 جوزا کارسروی اقتصادی، اجتماعی و دیموگرافی روزچهارشنبه رسماً با حضور هیئت رهبری ادارۀ مرکزی احصائیه، نماینده های UNFPA یا صندوق جمعیت ملل متحد، شماری ازمقامات ولایت پروان، ولسوالان...

 • تدویر محفل انتشار سالنامۀ احصائیوی 1392 در ادارۀ مرکزی احصائیه

  رده : عمومی

  تدویر محفل انتشار سالنامۀ احصائیوی 1392 در ادارۀ مرکزی احصائیه 27 جوزا آمارو ارقام راهی است برای شناخت یک پدیده، برای اینکه بتوانیم در بارۀ آن پدیده حکمی صادر کنیم یا برای تغییر وضعیت آن یا حفظ حالت موجود آن گامی برداریم. به طور کلی می...

 • نظارت از کار سروی رضایت استفاده کننده ارقام احصائیوی

  رده : عمومی

  نظارت از کار سروی رضایت استفاده کننده ارقام احصائیوی 18 جوزا ادارۀ مرکزی احصائیه یگانه ادارۀ رسمی جمع آوری ارقام در کشور به شمار میرود و مطابق قانون احصائیه افغانستان مکلف به راه اندازی سروی های گوناگون درسطح کشور نیز میباشد. بنابرهمین اصل این...

 • پایان ورکشاپ آموزشی دیموگرافی در ادارۀ مرکزی احصائیه

  رده : عمومی

  پایان ورکشاپ آموزشی دیموگرافی در ادارۀ مرکزی احصائیه تاریخ 12 جوزا ورکشاپ آموزشی دیموگرافی که به تاریخ 29 ثور 1393 ازسوی ادارۀ مرکزی احصائیه برگزار گردیده بود بعد از ظهر امروز به پایان رسید. ورکشاپ مذکور که از سوی ادارۀ مرکزی احصائیه...

 • تدویر جلسۀ مشترک ادارۀ مرکزی احصائیه، وزارت صحت عامه

  رده : عمومی

  تدویر جلسۀ مشترک ادارۀ مرکزی احصائیه، وزارت صحت عامه و ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا در مورد سروی صحت و دیموگرافی 28 ثور 1393 جلسۀ مشترک وزارت صحت عامه، ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا و ادارۀ مرکزی احصائیه...

 • تدویر کورس آموزشی دیموگرافی در ادارۀ مرکزی احصائیه

  رده : عمومی

  تدویر کورس آموزشی دیموگرافی در ادارۀ مرکزی احصائیه 29 ثور1393 کورس آموزشی دیموگرافی با اشتراک کارمندان بخش های مختلف ادارۀ مرکزی احصائیه صبح امروز در این اداره دایرگردید. کورس آموزشی دیموگرافی که به واسطه آقای فینگ، یکتن از استادان...

 • ملاقات رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیهبا رئیس صندوق جمعیت ملل متحدUNFPA در کابل

  رده : عمومی

  ملاقات رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیهبا رئیس صندوق جمعیت ملل متحدUNFPA در کابل 20 حمل 1393 محترم دیپلوم انجنیر شیرمحمد جامی زاده بعد از ظهر امروز در دفتر کارش با رئیس صندوق جمعیت ملل متحد خانم داکتر انت ملاقات کرد. در آغاز رئیس صندوق...

 • دیدار رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه با والی ولایت پروان

  رده : عمومی

  دیدار رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه با والی ولایت پروان درمورد سروی اقتصادی- اجتماعی و دیموگرافیکی 22 ثور 1393 محترم دیپلوم انجنیرشیرمحمد جامی زاده رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه قبل ازظهر امروز طی سفری به ولایت پروان با والی آن ولایت...

صفحه 25 از 28