اعلانات داوطلبی

 

 

  • اداره مرکزی احصائیه به یک عراده موتر لند کروزر صفرکیلومتر مودل 2016 ، ماشین دیزلی 8 سلند زره کمپنی برنگ سفید ضرورت دارد ازتمام  داوطلبان واجد شرایط  دولتی وغیر دولتی دعوت به عمل می آید  تا درخواست های خویش را الی 21روز تقویمی بعد از نشر اعلان به دفتــــــرآمریت تهیــــــــــه وتدارکات ریاست مالی واداری منزل اول واقع انصاری وات کابل متصـل اداره مستقـــل ارگان های محلی بسپارند، شرطنامه با سائرمشخصات دربدل 500-افعانی تسلیم داده میشود

نوت : تاریخ آفرگشائی 1396/4/26

  • اداره مرکزی احصائیه درسال مالی1396 اعمار تعمیر اداری وتدریس خویش را قرارداد می نماید ازتمام  داوطلبان واجد شرایط  دعوت به عمل می آید  تا درخواست های خویش را قبل از 21روز تقویمی بعد از نشر اعلان به دفتــــــرآمریت تهیــــــــــه وتدارکات ریاست مالی واداری منزل اول واقع انصاری وات کابل متصـل اداره مستقـــل ارگان های محلی بسپارند، شرطنامه با جدول فعالیت دربدل 500-افعانی تسلیم داده میشود .

نوت : ضرب العجل برای تسلبمی آفرها 1/5/1396وتاریخ آفرگشائی 2/ 5 / 1396 می باشد .