اعلانات داوطلبی

 

 

         اداره مرکــــــزی احصائیه پروژه نت ورک مرکز دیتابیس خویش را دیزاین نموده و در نظر است آنرا توسط  شرکت های واجد شرایط عملی سازد . بنآ از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل    می آید تا درخواست های خویش     را الی 21روز تقویمی بعد از نشر اعلان به دفتر آمریت تهیه وتدارکات  ریاست مالی واداری منزل اول واقع انصاری وات کابل متصل اداره مستقل ارگانهای محلی بسپارند شرطنامه باسایر مشخصات در بدل 500 افغانی تسلیم داده میشور.                                                    

نوت : جلسه آفرگشائی بتاریخ 29/03/1396 درمقراداره دائر میگردد .