اعلانات داوطلبی

 •  

  بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلا ع  عموم رسانیده می شود (اداره مرکزی احصائیه) درنظردارد خریداری یک عراده موتر لند کروزر مودل 2016 صفر کیلومتر زره کمپنی  را با شرکت (آریوب سپین غرلمتید  نمبر جواز 12421-0101آدرس ایستگاه کلوله پشته -  شهر کابل  ) رابه قیمت عمومی ( 13220500 ) سیزده میلون ودوصدوبیست هزارو پنجصد  افغـــانی اعطا نمــاید .

  اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند ، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکا ت ارائه نمایند .

  این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل معیاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد .

  نوت : تاریخ نشر اعلان 5/9/1396

 • بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلا ع  عموم رسانیده می شود (اداره مرکزی احصائیه) درنظردارد قرارداد اعمار تعمیر اداری وتدرسی  احصائیوی را با شرکت (فستر سترکچر دارای جواز  نمبر D-60500  آدرس قلعه فتح الله نزدیک شفا خانه چراغ – شهر کابل ) رابه قیمت عمومی ( 16011677.4 ) شانزده میلون و یازده هزارو ششصدو هفتـــــاد وهـفت افغـــانی اعطا نمــاید .

  اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند ، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکا ت ارائه نمایند .

  این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل معیاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد .

  نوت : تاریخ نشر اعلان 1396/8/29

 

 • ادارهه مرکزی احصائیه به یک عراده موتر لند کروزر صفرکیلومتر مودل 2016 ، ماشین دیزلی 8 سلند زره کمپنی برنگ سفید ضرورت دارد ازتمام  داوطلبان داخلی واجد شرایط دعوت به عمل می آید  تا درخواست های خویش را الی 21روز تقویمی بعد از نشر اعلان به دفتــــــرآمریت تهیــــــــــه وتدارکات ریاست مالی واداری منزل اول واقع انصاری وات کابل متصـل اداره مستقـــل ارگان های محلی بسپارند، شرطنامه با سائرمشخصات دربدل 500-افعانی تسلیم داده میشود .

تاریخ آفرگشائی :       1396/6/20