اعلانات داوطلبی

 

  • اداره مرکزی احصائیه به یک عراده موتر لند کروزر صفرکیلومتر مودل 2016 ، ماشین دیزلی 8 سلند زره کمپنی برنگ سفید ضرورت دارد ازتمام  داوطلبان داخلی واجد شرایط دعوت به عمل می آید  تا درخواست های خویش را الی 21روز تقویمی بعد از نشر اعلان به دفتــــــرآمریت تهیــــــــــه وتدارکات ریاست مالی واداری منزل اول واقع انصاری وات کابل متصـل اداره مستقـــل ارگان های محلی بسپارند، شرطنامه با سائرمشخصات دربدل 500-افعانی تسلیم داده میشود .

تاریخ آفرگشائی :       1396/6/20