پلان مالی

                                  پلان مالی اداره مرکزی احصائیه سال 1396

                                       بودجه عادی برای سال 1396

  کود 210

مزدو معاشات 

122021760      افغانی 

کود 220

اجناس و خدمات 

38229800      افغانی 

کود 250

زمین ، ساختمان و تجهیزات 

2940000       افغانی 

 

                                    مجموع کل 

 

163191560   افغانی 

                   بودجه انکشافی برای سال 1396 

AFG730008

پروژه احداث تعمیر 

900474   دالر امریکایی 

AFG730013

دیتابیس اداره مرکزی احصائیه 

170000 دالر امریکایی 

مجموع کل 

1070474 دالر امریکایی