شاخص ربع وار احصائیوی

 شاخص های ربعوار احصائیوی در برگیرنده شاخصهای عمده احصائیوی چون کارکنان خدمات ملکی ، تحصیلات عالی ، تسهیلات صحی ،زراعت ، صنایع ، معادن ، ساختمان ،برق ، عواید و مصارف تصدیها وشرکت ها ،پروژه های انکشافی ، مخابرات ، مواصلات ، تجارت خارجی وشاخص قیم می باشد .

سال 1397

سال 1396 

 

سال 1395

 شاخص های ربعوار احصائیوی در برگیرنده شاخصهای عمده احصائیوی چون کارکنان خدمات ملکی ، تحصیلات عالی ، تسهیلات صحی ،زراعت ، صنایع ، معادن ، ساختمان ،برق ، عواید و مصارف تصدیها وشرکت ها ،پروژه های انکشافی ، مخابرات ، مواصلات ، تجارت خارجی وشاخص قیم بوده که نتایج آن به صورت مقایسوی باربع دوم سال 1394 ارائه شده است .

سال 1394 

سال 1393 

شاخص های ربع اول سال 1393 بخش اول

شاخص های ربع اول سال 1393 بخش دوم

شاخص های ربع دوم سال 1393 بخش اول 

شاخص های ربع دوم سال 1393 بخش دوم 

شاخص های ربع سوم سال 1393 بخش اول

شاخص های ربع سوم سال 1393 بخش دوم