گزارش شاخص های کلیدی سروی صحت ودموگرافی افغانستان سال