اعلان 90 بست 3 اداره ملی احصائیه ومعلومات

 اداره ملی احصائیه و معلومات که قبلا به نام اداره مرکزی احصائیه  بوده درسال 1351 به حیث واحد مستقل تأسیس شده و به منظور ایجاد سیستم واحد علمی ثبت احصائیوی ، تامین هماهنگی وانسجام تمام فعالیت های احصائیوی درکشور فعالیت می نماید.

تاریخ اعلان  1397/714    تاریخ ختم    1397/7/25

 

شماره

ریاست

عنوان بست

رتبه بست

لایحه وظایف

لایحه وظایف

1

ریاست دفتر

آمرهماهنگی امورولایات

3

  لایه وظایف بست    

 

2

ریاست پلان وپالیسی

آمریت پروژه ها

3

 لایه وظایف بست    

 

3

ریاست پلان وپالیسی

آمر هماهنگی

3

   لایحه وظایف بست    

 

4

ریاست تفتیش داخلی

آمر تفتیش داخلی

3

   لایحه وظایف بست   

 

5

آمریت کنترول کیفیت ارقام

متخصص کنترول کیفیت  احصائیه های اقتصادی

3

   لایحه وظایف بست  

 

6

آمریت کنترول کیفیت ارقام

متخصص کنترول کیفیت احصائیه های اجتماعی و  دموگرافی

3

  لایحه وظایف بست   

 

7

آمریت کنترول کیفیت ارقام

متخصص کنترول کیفیت سرشماری و سروی

3

  لایحه وظایف بست    

 

8

آمریت کنترول کیفیت ارقام

متخصص کنترول کیفیت  معلومات جغرافیائی

3

  لایحه وظایف بست    

 

9

آمریت کنترول کیفیت ارقام

متخصص کنترول کیفیت  نشر ارقام

3

  لایحه وظایف بست   

 

10

ریاست مالی واداری

آمرمالی وحسابی

3

  لایحه وظایف بست   

 

11

ریاست منابع بشری

آمرارتقاءظرفیت وانکشاف اداره

3

  لایحه وظایف بست   

 

12

ریاست اطلاعات وارتباط عامه

آمر نشرات

3

  لایحه وظایف بست   

 

13

ریاست اطلاعات وارتباط عامه

آمر ارتباط عامه

3

  لایحه وظایف بست   

 

14

آمریت جندر

آمر جندر

3

  لایحه وظایف بست   

 

15

ریاست احصائیه های اجتماعی

آمریت احصائیه های اجتماعی

3

  لایحه وظایف بست    

 

16

ریاست احصائیه های اجتماعی

آمریت احصائیه های صحت

3

  لایحه وظایف بست     

 

17

ریاست احصائیه های اجتماعی

متخصص احصائیه صحت

3

  لایحه وظایف بست   

 

18

ریاست احصائیه های اجتماعی

آمریت احصائیه های تعلیم و تحصیل

3

  لایحه وظایف بست    

 

19

ریاست احصائیه های اجتماعی

متخصص احصائیه های تعلیم وتحصیل

3

  لایحه وظایف بست   

 

20

ریاست احصائیه های اجتماعی

آمریت احصائیه های کار

3

  لایحه وظایف بست    

 

21

ریاست احصائیه های اجتماعی

متخصص احصائیه های کار

3

  لایحه وظایف بست   

 

22

ریاست احصائیه های نفوس

تحلیل گر ارشد احصائیه های نفوس  و دموگرافی

3

  لایحه وظایف بست   

 

23

ریاست احصائیه های نفوس

آمر احصائیه های حیاتی

3

  لایحه وظایف بست    

 

24

ریاست احصائیه های نفوس

آمر احصائیه های مهاجرت

3

  لایحه وظایف بست   

 

25

ریاست احصائیه های نفوس

متخصص احصائیه های مهاجرت

3

  لایحه وظایف بست  

 

26

ریاست احصائیه های اقتصادی

کارشناس ارشد احصائیه های خدمات

3

  لایحه وظایف بست   

 

27

ریاست احصائیه های اقتصادی

کارشناس ارشد احصائیه های زراعت

3

  لایحه وظایف بست   

 

28

ریاست احصائیه های اقتصادی

کارشناس ارشد احصائیه های صنایع

3

  لایحه وظایف بست   

 

29

ریاست احصائیه های اقتصادی

آمریت احصائیه های سرمایه گذاری

3

  لایحه وظایف بست   

 

30

ریاست احصائیه های اقتصادی

تحلیل گر ارشد احصائیه های سرمایه گذاری

3

  لایحه وظایف بست   

 

31

ریاست احصائیه های اقتصادی

آمر تحلیل احصائیه های فقر و مصئونیت غذایی

3

  لایحه وظایف بست   

 

32

ریاست احصائیه های اقتصادی

متخصص تحلیل فقر

3

  لایحه وظایف بست    

 

33

ریاست احصائیه های اقتصادی

متخصص تحلیل  مصئونیت غذائی

3

  لایحه وظایف بست   

 

34

ریاست محاسبات ملی

متخصص تحلیل های اقتصادی

3

  لایحه وظایف بست   

 

35

ریاست محاسبات ملی

متخصص حسابات ملی

3

  لایحه وظایف بست   

 

36

ریاست محاسبات ملی

آمریت سنجش مصارف ملی

3

  لایحه وظایف بست   

 

37

ریاست محاسبات ملی

متخصص احصائیه قیم

3

  لایحه وظایف بست   

 

38

ریاست تحقیق وآموزش

آموزگارمسلکی احصائیه

3

  لایحه وظایف بست  

 

39

ریاست تحقیق وآموزش

کارشناس ارشد تحقیقات احصائیوی اقتصادی

3

  لایحه وظایف بست   

 

40

ریاست تحقیق وآموزش

کارشناس ارشد تحقیقات احصائیوی اجتماعی و دیموگرافی

3

  لایحه وظایف بست   

 

41

ریاست عملیات ساحه

آمریت تطبیق سروی ها

3

  لایحه وظایف بست   

 

42

ریاست عملیات ساحه

آمریت طرح سروی و میتودولوژی

3

  لایحه وظایف بست  

 

43

ریاست عملیات ساحه

کارشناس ارشد طرح سروی

3

  لایحه وظایف بست   

 

44

ریاست عملیات ساحه

متخصص میتودولوژی سروی

3

  لایحه وظایف بست   

 

45

ریاست عملیات ساحه

متخصص نمونه گیری

3

  لایحه وظایف بست   

 

46

ریاست عملیات ساحه

کارشناس ارشد نقشه کشی

3

  لایحه وظایف بست  

 

47

ریاست احصائیه های محیط زیست، منابع طبیعی و زیربناها

تحلیل گر احصائیه های محیط زیست، منابع طبیعی و زیربناها

3

  لایحه وظایف بست  

 

48

ریاست احصائیه های محیط زیست، منابع طبیعی و زیربناها

آمریت احصائیه های زیربناها و منابع طبیعی

3

  لایحه وظایف بست   

 

49

ریاست احصائیه های محیط زیست، منابع طبیعی و زیربناها

آمریت احصائیه های محیط زیست

3

  لایحه وظایف بست   

 

50

ریاست احصائیه های محیط زیست، منابع طبیعی و زیربناها

کارشناس ارشد احصائیه های محیط زیست

3

  لایحه وظایف بست  

 

51

ریاست تکنالوژی معلوماتی

متخصص انکشاف ویب سایت

3

  لایحه وظایف بست  

 

52

ریاست انسجام معلومات

متخصص پروسس ارقام

3

  لایحه وظایف بست   

 

53

ریاست انکشاف احصائیه های ثبتی و تحلیل ارقام بزرگ

تحلیل گر ارشد ارقام بزرگ

3

  لایحه وظایف بست   

 

54

ریاست انکشاف احصائیه های ثبتی و تحلیل ارقام بزرگ

متخصص انکشاف احصائیه های ثبتی

3

  لایحه وظایف بست   

 

55

ریاست انسجام و انکشاف سیستم های معلوماتی

متخصص تلفیق سیستم
های معلوماتی

3

  لایحه وظایف بست   

 

56

ریاست انسجام و انکشاف سیستم های معلوماتی

متخصص تحلیل  و طرح سیستم های معلوماتی

3

  لایحه وظایف بست   

 

57

ریاست انسجام و انکشاف سیستم های معلوماتی

متخصص انکشاف سیستم های معلوماتی

3

  لایحه وظایف بست   

 

58

ریاست انسجام و انکشاف سیستم های معلوماتی

متخصص انکشاف دیتابیس

3

  لایحه وظایف بست   

 

59

ریاست زیربنای معلومات جغرافیایی

Geoportal متخصص جیوپورتل

3

  لایحه وظایف بست   

 

60

ریاست زیربنای معلومات جغرافیایی

متخصص دیتابیس معلومات جغرافیایی

3

  لایحه وظایف بست  

 

61

ریاست زیربنای معلومات جغرافیایی

آمریت خدمات تخنیکی سیستم  معلومات جغرافیایی

3

  لایحه وظایف بست   

 

62

ریاست انسجام و  معلومات جغرافیایی

متخصص معلومات جغرافیایی

3

  لایحه وظایف بست   

 

63

ریاست انسجام و  معلومات جغرافیایی

آمریت پروسس معلومات جغرافیایی

3

  لایحه وظایف بست   

 

64

ریاست انکشاف سیستم معلومات جغرافیایی

متخصص تلفیق سیستم معلومات جغرافیایی

3

  لایحه وظایف بست   

 

65

ریاست انکشاف سیستم معلومات جغرافیایی

متخصص انکشاف سیستم معلومات جغرافیایی

3

  لایحه وظایف بست   

 

66

ریاست انکشاف سیستم معلومات جغرافیایی

تحلیل گر ارشد سیستم معلومات جغرافیایی

3

  لایحه وظایف بست   

 

67

ریاست انکشاف سیستم معلومات جغرافیایی

متخصص ریموت سنسنگ

3

  لایحه وظایف بست   

 

68

ریاست انکشاف سیستم معلومات جغرافیایی

متخصص مطالعات و آموزش سیستم معلومات جغرافیایی

3

  لایحه وظایف بست   

 

69

ریاست انکشاف سیستم معلومات جغرافیایی

کارشناس ارشد توسعه و نوآوری سیستم معلومات جغرافیایی

3

  لایحه وظایف بست   

 
 

 

      برای ارسال در خواستی لطف نموده معلومات خویش را به شمول اسناد ضروری ، کاپی تذکره تابعیت ، اسناد تحصیلی خلص سوانح و اسناد تجربه کاری را در یک فایل به شکل پی دی اف تبدیل نموده و درلینک ذیل درج سیستم نمایئد .

     در خواست برای بست های اداره ملی احصائیه ومعلومات