اعلان 120 بست چهارم ، پنجم و ششم اداره ملی احصائیه و معلومات

رهنمود تکمیل فورم درخواستی 

برای تکمیل فورم درخواستی به به لینک (  http://erecruitment.nsia.gov.af/ (مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

     تاریخ اعلان 27عقرب1397 و تاریخ ختم 11قوس 1397

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:

1 . زمان ارسال درخواست:
• درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.
 2 . اسناد تحصیلی:
اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی است.

3. اسناد تجربه کاری:

3. 1 . اسناد تجربه کاری دولتی:
اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

3. 2 . اسناد تجربه کاری غیر دولتی:
داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

3. 3.  اسناد موسسات خارجی بین المللی:
بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

شماره

ریاست

عنوان بست

تعداد بست

رتبه بست

1

ریاست دفتر

مدیر عمومی پذیرش

1

4

2

ریاست دفتر

مدیر عمومی آرشیف

1

4

3

ریاست پلان وپالیسی

کارشناس طرح پالیسی

2

4

4

ریاست پلان وپالیسی

کارشناس هماهنگی

1

4

5

ریاست تفتیش داخلی

تحلیل گر امور مالی و حسابی

1

4

6

ریاست تفتیش داخلی

مفتش مالی و حسابی

1

4

7

ریاست منابع بشری

مدیر عمومی ارزیابی اجراآت

1

4

8

ریاست منابع بشری

مدیر عمومی سوانح و دیتابیس

1

4

9

ریاست اطلاعات وارتباط عامه

مدیر عمومی نشرات الکترونیکی

1

4

10

ریاست اطلاعات وارتباط عامه

دیزاینر

2

4

11

ریاست اطلاعات وارتباط عامه

مدیر عمومی نشرات چاپی

1

4

12

ریاست احصاییه های اجتماعی

کارشناس احصاییه های جندر

1

4

13

ریاست احصاییه های اجتماعی

کارشناس احصاییه های حوادث و جرایم

1

4

14

ریاست احصاییه های اجتماعی

کارشناس احصاییه های مسکن

1

4

15

ریاست احصاییه های اجتماعی

کارشناس احصاییه های صحی

1

4

16

ریاست احصاییه های اجتماعی

کارشناس احصاییه های معلولیت

1

4

17

ریاست احصاییه های اجتماعی

کارشناس احصاییه تحصیلات عالی

1

4

18

ریاست احصاییه های اجتماعی

کارشناس احصائیه معارف

1

4

19

ریاست احصاییه های اجتماعی

کارشناس احصاییه های نیروی کار

1

4

20

ریاست احصائیه های اجتماعی

کارشناس احصاییه های بازار کار

1

4

21

ریاست احصاییه های نفوس

دموگرافی

1

4

22

ریاست احصاییه های نفوس

کارشناس احصاییه های حیاتی

1

4

23

ریاست احصاییه های نفوس

کارشناس احصاییه های بیجا شده گان داخلی

1

4

24

ریاست احصاییه های نفوس

کارشناس احصاییه های مهاجرت بین المللی

1

4

25

ریاست احصاییه های اقتصادی

کارشناس احصاییه های تجارت خارجی

1

4

26

ریاست احصاییه های اقتصادی

کارشناس احصاییه های تجارت داخلی

1

4

27

ریاست احصائیه های اقتصادی

کارشناس احصاییه های ترانزیت

1

4

28

ریاست احصائیه های اقتصادی

کارشناس احصاییه های خدمات عامه

1

4

29

ریاست احصائیه های اقتصادی

کارشناس احصاییه های سکتور خصوصی

1

4

30

ریاست احصائیه های اقتصادی

کارشناس احصاییه های مالداری

1

4

31

ریاست احصائیه های اقتصادی

کارشناس احصاییه های صنایع

3

4

32

ریاست احصائیه های اقتصادی

کارشناس احصاییه های سرمایه گذاری دولت

1

4

33

ریاست احصائیه های اقتصادی

کارشناس احصاییه ای سرمایه گذاری خصوصی

1

4

34

ریاست محاسبات ملی

تحلیل گر اقتصاد کل

1

4

35

ریاست محاسبات ملی

کارشناس حسابات خدمات

1

4

36

ریاست محاسبات ملی

کارشناس حسابات زراعت

1

4

37

ریاست محاسبات ملی

کارشناس حسابات دولت

1

4

38

ریاست محاسبات ملی

کارشناس حسابات مصارف

1

4

39

ریاست محاسبات ملی

کارشناس تشکیل سرمایه

1

4

40

ریاست محاسبات ملی

کارشناس شاخص های قیمت مستهلک

2

4

41

ریاست محاسبات ملی

کارشناس شاخص های قیمت مولد

1

4

42

ریاست محاسبات ملی

کارشناس شاخص های قیمت صادرات و واردات

1

4

43

ریاست عملیات ساحه

مدیر عمومی تنظیم سروی

1

4

44

ریاست عملیات ساحه

مدیر عمومی اجرای سروی

1

4

45

ریاست عملیات ساحه

ماستر ترینر

5

4

46

ریاست عملیات ساحه

کارشناس طرح سروی

1

4

47

ریاست عملیات ساحه

کارشناس میتودولوژی

2

4

48

ریاست عملیات ساحه

کارشناس نمونه گیری

2

4

49

ریاست عملیات ساحه

کارشناس نقشه کشی

1

4

50

ریاست احصائیه های محیط زیست، منابع طبیعی و زیربناها

کارشناس احصاییه های منابع طبیعی

2

4

51

ریاست احصائیه های محیط زیست، منابع طبیعی و زیربناها

کارشناس احصاییه های زیربناها

2

4

52

ریاست احصاییه های محیط زیست، منابع طبیعی و زیربناها

کارشناس احصاییه های اقلیم

1

4

53

ریاست احصاییه های محیط زیست، منابع طبیعی و زیربناها

کارشناس احصاییه های حیات وحش

1

4

54

ریاست احصاییه های محیط زیست، منابع طبیعی و زیربناها

کارشناس احصاییه های حوادث طبیعی

1

4

55

ریاست تکنالوژی معلوماتی

کارشناس انکشاف ویب سایت

1

4

56

ریاست تکنالوژی معلوماتی

مدیر عمومی خدمات تخنیکی

1

4

57

ریاست تکنالوژی معلوماتی

مدیر عمومی مرکز معلومات

1

4

58

ریاست تکنالوژی معلوماتی

مدیر عمومی شبکه

1

4

59

ریاست انسجام معلومات

مدیر عمومی جمع آوری ارقام و خدمات احصاییوی سکتور امنیت

1

4

60

ریاست انسجام معلومات

مدیر عمومی جمع آوری ارقام و خدمات احصاییوی سکتور حکومت داری، حاکمیت قانون و حقوق بشر

1

4

61

ریاست انسجام معلومات

مدیر عمومی جمع آوری ارقام و خدمات احصاییوی سکتور زیربنا و منابع طبیعی

1

4

62

ریاست انسجام معلومات

مدیر عمومی جمع آوری ارقام و خدمات احصاییوی سکتور زراعت و انکشاف دهات

1

4

63

ریاست انسجام معلومات

مدیر عمومی ثبت و کنترول ارقام

1

4

64

ریاست انکشاف احصاییه های ثبتی و تحلیل ارقام بزرگ

تحلیل گر ارقام بزرگ

2

4

65

ریاست انکشاف احصاییه های ثبتی و تحلیل ارقام بزرگ

کارشناس انکشاف احصاییه های ثبتی

2

4

66

ریاست انکشاف احصاییه های ثبتی و تحلیل ارقام بزرگ

کارشناس تصنیف و استندرد سیستم های معلوماتی

2

4

67

ریاست انکشاف احصاییه های ثبتی و تحلیل ارقام بزرگ

کارشناس طرح و انکشاف پالیسی سیستم های معلوماتی

2

4

68

ریاست انسجام و انکشاف سیستم های معلوماتی

کارشناس تلفیق سیستم های معلوماتی

2

4

69

ریاست انسجام و انکشاف سیستم های معلوماتی

کارشناس تحلیل و طرح سیستم های معلوماتی

1

4

70

ریاست انسجام و انکشاف سیستم های معلوماتی

کارشناس انکشاف و سیستم های معلوماتی

2

4

71

ریاست انسجام و انکشاف سیستم های معلوماتی

کارشناس انکشاف دیتابیس

2

4

72

ریاست زیربنای معلومات جغرافیایی

مدیر عمومی تنظیم سیستم معلومات جغرافیایی

1

4

73

ریاست انسجام و معلومات جغرافیایی

کارشناس پروسس معلومات جغرافیایی

1

4

74

ریاست انسجام و معلومات جغرافیایی

مدیر عمومی هماهنگی و جمع آوری معلومات جغرافیایی

1

4

75

ریاست انسجام و معلومات جغرافیایی

مدیر عمومی جمع آوری معلومات جغرافیایی

1

4

76

ریاست انکشاف سیستم معلومات جغرافیایی

کارشناس ریموت سنسنگ

1

4

77

ریاست انکشاف سیستم معلومات جغرافیایی

کارشناس توسعه و نوآوری سیستم معلومات جغرافیایی

1

4

 
بست های 5 و 6
 

شماره

ریاست

عنوان بست

رتبه بست

تعداد

1

ریاست تحقیق وآموزش

مدیر تنظیم برنامه های آموزشی

5

 

2

ریاست عملیات ساحه

عضو تنظیم سروی ها

5

 

3

ریاست احصائیه های محیط زیست، منابع طبیعی و زیربناها

عضو مسلکی احصائیه های محیط زیست

5

 

4

ریاست انسجام معلومات

عضو مسلکی کنترول و کود گذاری ارقام

5

3

5

ریاست انکشاف احصائیه های ثبتی و تحلیل ارقام بزرگ

عضو مسلکی تحلیل ارقام بزرگ

5

 

6

ریاست انکشاف احصائیه های ثبتی و تحلیل ارقام بزرگ

عضو تخنیکی انکشاف احصائیه های ثبتی

5

 

7

ریاست انکشاف احصائیه های ثبتی و تحلیل ارقام بزرگ

عضو مسلکی تصنیف واستندرد سیستم های معلوماتی

5

 

8

ریاست انسجام و انکشاف سیستم های معلوماتی

مدیر تنظیم سیستم های معلوماتی

5

 

9

ریاست انسجام و انکشاف سیستم های معلوماتی

عضو مسلکی تحلیل و طرح سیستم های معلوماتی

5

 

10

ریاست انسجام و انکشاف سیستم های معلوماتی

عضو مسلکی انکشاف و سیستم های معلوماتی

5

 

11

ریاست زیربنای معلومات جغرافیایی

عضو مسلکی جیوپورتل

5

2

12

ریاست زیربنای معلومات جغرافیایی

عضو مسلکی دیتابیس معلومات جغرافیایی

5

 

13

ریاست زیربنای معلومات جغرافیایی

عضو مسلکی تنظیم سیستم معلومات جغرافیایی

5

 

14

ریاست انسجام و  معلومات جغرافیایی

عضو مسلکی انکشاف سیستم معلومات جغرافیایی

5

 

15

ریاست انکشاف سیستم معلومات جغرافیایی

عضو مسلکی تلفیق سیستم معلومات جعرافیایی

5

 

16

 

 

ریاست انسجام معلومات

 

 

عضومسلکی جمع آمری ارقام وخدمات احصائیوی سکتورزیربنا ومنابع طبیعی

5

 

17

 

 

ریاست انکشاف سیستم معلومات جغرافیایی

 

 

عضو مسلکی انکشاف سیستم معلومات جغرافیایی

5

 

18

 

 

ریاست انکشاف سیستم معلومات جغرافیایی

 

 

  عضو مسلکی تحقیق و نوآوری سیستم معلومات جغرافیایی

5

 

19

ریاست تحقیق وآموزش

مامور تنظیم برنامه های آموزشی

6

 

20

ریاست عملیات ساحه

مامور تنظیم سروی ها

6