نمایه ولایتی افغانستان سال 1397

به منظور برآورده ساختن نیاز به ارقام با کیفیت و مطمئن در مورد ولایات افغانستان، ادارۀ ملی احصائیه و معلومات نمایۀ ولایتی هر ولایت را برای سال 1397 تهیه و منتشر نموده است که جدید ترین نمایۀ ولایتی میباشد.ارقام و معلومات ارائه شده در آن بر اساس چهار دوره سروی همه جانبه ارزیابی خطرات و آسیب پذیری ملی است( NRVA). این مجموعه از سروی ها بزرگترین سروی های ملی انجام شده در افغانستان میباشندکه از سال  1386الی 1396 هر دو سال تطبیق شده و معلومات مهمی در خصوص شرایط اقتصای اجتماعی و جمعیت شناسی نفوس افغانستان را در سطح ولایت ارائه مینماید.

    فایل مکمل