نشریه ربعوار احصائیه تجارت

سال 1396

ربع اول 

ربع دوم 

ربع سوم 

 سال 1395

ربع اول 

ربع دوم 

ربع سوم

 سال 1394

  ربع اول 

ربع دوم 

ربع سوم

سال 1393

  ربع اول 

ربع دوم 

ربع سوم

سال 1392

  ربع اول 

ربع دوم 

ربع سوم

سال 1391

  ربع اول 

ربع دوم 

ربع سوم

سال 1390

  ربع اول 

ربع دوم 

ربع سوم

سال 1389

  ربع اول 

ربع دوم 

ربع سوم

سال 1388

  ربع اول 

ربع دوم 

ربع سوم

سال 1387

  ربع اول 

ربع دوم 

ربع سوم